Մաթեմատիկա 23․04․21

1076-ա․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 80,1 + 2098,4 = 2178,5

1078-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01
0,01 + 0,99 = 1
x = 1
գ) x – 8,64 = 0,
0 + 8,64 = 8,64
x = 8,64
ե) x – 0,3 = 1,

0,3 + 1 = 1,3
x = 1,3

1079․ Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

4,11 + 2,65 + 3,8 = 10,56

1080-ա,գ,ե․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք
գումարումը.

ա) 4,88 + 9/10 = 5,78
գ) 65,3 + 11/10 = 66,4
ե) 0,3 + 7/10 + 8,6 = 9,6

1088-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x + 1/3 = 1
1 – 1/3 = 2/3
x = 2/3
գ) 5 ⋅ x + 2 = 12
(12 – 2) : 5 = 2
x = 2

1090․ Համեմատե՛ք մեծ եռանկյան պարագիծը փոքր եռանկյունների
պարագծերի գումարի հետ (տե՛ս նկ. 106)։

Հավասար են։

ՏՆԱՅԻՆ․

1076-բ․ Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10 = 4533 + 185,66 = 4718,66

1078-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 4,52 = x – 10,48
4,52 + 10,48 = 15
x = 15
դ) 20,3 = x – 0,45
20,3 + 0,45 = 20,75
x = 20,75
զ) 17,4 = x – 11,2։
11,2 + 17,4 = 28,6
x = 28,6

1080-բ,դ,զ․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք
գումարումը.

բ) 27/100 + 5,03 = 5,3
դ) 121/100 + 9,85 = 11,06
զ) 0,94 + 219/100 + 1,2 = 4,33

1088-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 2 ⋅ x = 3,
3 : 2 = 1,5
x = 1,5
դ) 4/5 + x = 2։

2 – 4/5 = 6/5
x = 6/5

1089․ Գրե՛ք 24 թվի բոլոր բաժանարարները։ Քանի՞սն են դրանք։

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
8 բաժանարարներ։