Առողջագիտություն․ սնվելակարգի կանոններ

Մարդը պետք է սնվի օրը 4-5 անգամ, 4-5 ժամը մեկ։

նախաճաշ
երկրորդ նախաճաշ
ճաշ
հետճաշի
ընթրիք

խորհուրդ է տված վերջին անգամ ուտել քնելուց երկու ժամ առաջ։

Սննդի քանակը ու բաղադրությունը կախված է հետևյալ գործոններից․

Ֆիզիկական ակտիվությունից
Սեռից
Տարիքից

Հայոց Լեզու․ 26․09․22

1․ Օգտվելով հոմանիշների բառարանից՝ կետերի փոխարեն գրիր տրված բառերին հոմանիշ մեկական բառ, որոնցում լինի՝

գ տառը.
նույնիսկ – անգամ
նպաստել – օգնել
նվեր – պարգև
վաղը – եգուց
զգեստ – հագուստ
շահ – օգութ
մեղեդի – երգ
խոչընդոտ – արգելք
աչքածակ – ագահ
երազանք – բանդագուշանք

ք տառը.
պղպեղ – տաքդեղ
թագավոր – արքա
տաբատ – վարտիք
անարատ – մաքուր
վռնդել – արտաքսել
ժողովել – հավաքվել
ճոխ – շքեղ
ատամ – կեռիք
գրավական – երաշխիք
տաղանդ – շնորհք

2․Գոյական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ գոյականների հինգ զույգ:
1. Ահ, ծուղակ, թախանձանք, ընչազրկություն, թովչանք, աղքատություն, թակարդ, երկյուղ, հրապուրանք, աղերսանք:

Ահ – երկյուղ
աղերսանք – թախանձանք
ծուղակ – թակարդ
ընչազրկություն – աղքատություն
թովչանք – հրապուրանք

2. Հռչակ, առաջաբան, ավար, հարգանք, համբավ, կողոպուտ, բաղձանք, ներածություն, ավար, տենչանք:

հռչաք – համբավ
տենչանք – բաղձանք
ներածություն – առաջաբան
ավար – կողոպուտ
ավար – հարգանք

Ածական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ ածականների հինգ զույգ:
1. Զգոն, առաքինի, առույգ, աչալուրջ, տրտում, թանձր, թախծոտ, պարկեշտ, եռանդուն, խիտ:

զգոն – աչալուրջ
թանձր – խիտ
պարկեշտ – առաքինի
տրտում – թախծոտ
եռանդուն – առույգ

2. Բանիմաց, թույլ, թերահավատ, հնազանդ, շողոքորթ, հեզ, լավատեղյակ, կեղծավոր, տկար, կասկածամիտ:

տկար – թույլ
բանիմաց – լավատեղյակ
կասկածամիտ – թերահավատ
շողոքորթ – կեղծավոր
հնազանդ – հեզ

Բայական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ բայերի հինգ զույգ:
1.Ապականել, ըմբոստանալ, գովել, ընդվզել, վատաբանել, պղծել, խաղաղվել, դրվատել, հանդարտվել, փնովել:

խաղաղվել – հանդարտվել
վատաբանել – փնովել
ըմբոստանալ – ընդվզել
դրվատել – գովել
փղծել – ապականել

2. Թմրել, հավաքել, շահագործել, դժգոհել, ընդարմանալ, ժողովել, ճնշել, տրտնջալ, վառել, հրկիզել:

հավաքել – ժողովել
հրկիզել – վառել
ընդարմանալ – թմրել
տրտնջալ – դժգոհել
շահագործել – ճնշել

Հայոց լեզու 28․09․22

Հականիշ բառեր

Գոյական հականիշներ: Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ գոյականների հինգ զույգ:
Խաղաղություն, կորուստ, բերկրանք, վերնահարկ, պատերազմ, ըմբոստություն, ձեռքբերում, թախիծ, ներքնահարկ, հնազանդություն:

ներքնահարկ – վերնահարի
կորուստ – ձեռքբերում
հնազանդություն – ըմբոստություն
խաղաղություն – պատերազմ
բերկրանք – թախիծ

Ածական հականիշներ: Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ ածականների հինգ զույգ:
Ծանրախոհ, անագի, զուսպ (restrained), կայուն (steady), լի, պոչավոր, սանձարձակ (unbridled) , թեթևամիտ, անհաստատ, դատարկ:

լի – դատարկ
ծանրախոհ – թեթևամիտ
անհաստատ – կայուն
զուսպ – սանձարձակ
անագի – փոչավոր

Բայական հականիշներԲառաշարքում առանձնացնել հականիշ բայերի հինգ զույգ:
Մեկնել, հօդս ցնդել, ատել, ժամանել, փրփրել, երկրպագել, մերժել, հայտնվել, հաստատել, հանդարտվել:

հաստատել – մերժել
երկրպագել – ատել
հօդս ցնդել – հայտնվել
ժամանել – մեկնել
փրփրել – հանդարտվել

Գրել տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Կուշտ – անկուշտ
երերուն – աներեր
երջանիկ – ապերջանիկ
ուժեղ – անուժ
տարակուսելի – անտարակույս
կախյալ – անկախ
աղմկոտ – անաղմուկ
արատավոր – անարատ
զարդարուն – անզարդ
բարձրաձայն – ցածրաձայն
քաղցրահամ – անհամ
ընչատեր – ընչազուրկ
շնորհալի – անշնորհակալ
երախտագետ – ապերախտ
գիտուն – անգիտ

Հանրահաշիվ 26․09․22

34-ա,գ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)

x + 2y – 3 = 0
x + y + 1 = 0

Լուծում․

x + 2y – 3 – (x + y + 1) = 0 – 0
x + 2y – 3 – x – y – 1 = 0
y – 4 = 0
y = 4

x + 4 + 1 = 0
x = -5

Պատ․ x = -5, y = 4

գ)

4x + y – 2 = 0
3x + y + 3 = 0

Լուծում․
4x + y – 2 – (3x + y + 3) = 0 – 0
4x + y – 2 – 3x – y – 3 = 0
x – 5 = 0
x = 5

4 * 5 + y – 2 = 0
18 + y = 0
y = -18

Պատ․ x = 5, y = -18

35-ա,գ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)
x + 3y – 1 = 0
-x + 4y + 8 = 0

Լուծում․
x + 3y – 1 + (-x + 4y + 8) = 0 + 0
x + 3y – 1 – x + 4y + 8 = 0
7y – 7 = 0
y = 1

x + 3 – 1 = 0
x + 2 = 0
x = -2

Պատ․ x = -2, y = 1

գ)

x – y + 2 = 0
3x + y – 4 = 0

Լուծում․
x – y + 2 + (3x + y – 4) = 0 – 0
x – y + 2 + 3x + y – 4 = 0
4x – 2 = 0
4x = 2
x = 0,5

0,5 – y + 2 = 0
y = 2,5

Պատ․ x = 0,5, y = 2,5

36-ա,գ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)

x + 2y – 3 = 0
x + y – 1 = 0

Լուծում․
x + 2y – 3 – (x + y – 1) = 0 – 0
x + 2y – 3 – x – y + 1 = 0
y – 2 = 0
y = 2

x + 2 – 1 = 0
x + 1 = 0
x = -1

Պատ․ x = -1, y = 2

գ)

4x + y – 2 = 0
3x + y + 3 = 0

Լուծում․
4x + y – 2 – (3x + y + 3) = 0 – 0
4x + y – 2 – 3x – y – 3 = 0
x – 5 = 0
x = 5

4 * 5 + y – 2 = 0
18 + y = 0
y = -17

Պատ․ x = 5, y = -18

ՏՆԱՅԻՆ․

34-բ,դ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

x – 3y + 3 = 0
x + y – 1 = 0

Լուծում․
x – 3y + 3 – (x + y – 1) = 0 – 0
x – 3y + 3 – x – y + 1 = 0
-4y + 4 = 0
4y = 4
y = 1

x + 1 – 1 = 0
x = 0

Պատ․ x = 0, y = 1

դ)

x – y – 7 = 0
3x – y + 1 = 0

Լուծում․
x – y – 7 – (3x – y + 1 = 0 – 0
x – y – 7 – 3x + y – 1 = 0
-2x – 8 = 0
2x = -8
x = -4

-4 – y – 7 = 0
-11 – y = 0
y = -11

Պատ․ x = -4, y = -11

35-բ,դ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

x – 2y + 3 = 0
-x + 3y – 2 = 0

Լուծում․
x – 2y + 3 + (-x + 3y – 2) = 0 + 0
x – 2y + 3 – x + 3y – 2 = 0
y + 1 = 0
y = -1

x – 2 * -1 + 3 = 0
x – -2 + 3 = 0
x + 5 = 0
x = -5

Պատ․ x = -5, y = -1

դ)

2x + y – 3 = 0
-x – y + 4 = 0

Լուծում․
2x + y – 3 + (-x – y + 4) = 0 + 0
2x + y – 3 – x – y + 4 = 0
x + 1 = 0
x = -1

1 – y + 4 = 0
5 – y = 0
y = 5

Պատ․ x = -1, y = 5

36-բ,դ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

2x + y – 8 = 0
3x + 4y – 7 = 0

Լուծում․
4(2x + y – 8) – (3x + 4y – 7) = 0
8x + 4y – 32 – 3x – 4y + 7 = 0
5x – 25 = 0
5x = 25
x = 5

2 * 5 + y – 8 = 0
2 + y = 0
y = -2

Պատ․ x = 5, y = -2

դ)

5x + 3y – 7 = 0
2x – y – 5 = 0

Լուծում․
(5x + 3y – 7) + 3(2x – y – 5)
5x + 3y – 7 + 6x – 3y – 15
11x – 22 = 0
11x = 22
x = 2

2 * 2 – y – 5 = 0
-1 – y = 0
1 + y = 0
y = -1

Պատ․ x = 2, y = -1

Ֆիզիկա․ Արքիմեդի օրենքը։ Մարմինների լողալու պայմանները։ Նավերի լողալը։ Օդագնացություն։

1․ Ո՞րն է հեղուկում արքիմեդյան ուժի առաջացման պատճառը․

Երբ մարմինը դնում ենք ջրի մեջ, հեղուկի և մարմնի ճնշումից արքիմեդյան ուժ է առաջանում։

2․ Ի՞նչ մեծություններից է կախված արքիմեդյան ուժը․

արքիմեդյան ուժը կախված հեղուկի մեջ սուզված մարմնի ստորին և վերին նիստի վրա ազդող ուժերից։

3․ Ձևակերպել Արքիմեդի օրենքը․

Հեղուկն իր մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդում է ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված ուժով, որը հավասար է մարմնի արտամղած հեղուկի կշռին։

4․ Ո՞ր դեպքում է մարմինը՝ա․խորասուզվում հեղուկում,բ․լողում նրա ներսում․գ․լողում նրա մակերևույթին։

Մարմինը խորասուզվում է, երբ արքիմեդյան ուժը վերին նիստի վրա ազդող ուժից թույլ է։
մարմինը լողում է ներսում, երբ արքիմեդյան ուժը հավասար է վերին նիստի վրա ազդող ուժին։
մարմինը լողում է մակերևույթին, եթե արքիմեդյան ուժը վերին նիստի վրա ազդող ուժից ուժեղ է։

Գրականություն․ Հեծանիվը

Այս պատմվածքը շատ հետաքրքիր էր, և այն սիրով և հաճույքով կարդացի։ Իմ կարծիքով, այս պատմվածքի հիմնական խրատները հետևյալն են՝

Ուզածիդ համար պետք է աշխատել։ Բայց նաև պետք է կարողանալ այդ ունեցածը տալ առանց որևէ պատասխանի սպասելու։ Մանավանդ, երբ իրենց կարիքը ավելի կարևոր է, քան քո ցանկությունը։ Այս բանը կարևոր է հիշել կյանքում, որովհետև բարի լինելը առաքինություն է։

Հանրահաշիվ 22․09․22

32-ա,գ,ե․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)

5x + y – 7 = 0
x – 3y – 11 = 0

Լուծում․
x = 3y + 11

5(3y + 11) + y – 7 = 0
15y + 55 + y – 7 = 0
16y + 48 = 0
0 – 48 = 16y
16y = -48
y = -48 : 16 = -3

x = 3y + 11 = 3 * -3 + 11 = -9 + 11 = 2

Պատ․ x = 2, y = -3

գ)

2x + y – 7 = 0
x – 2y + 4 = 0

Լուծում․
x = 2y – 4

4y – 8 + y – 7 = 0
5y – 15 = 0
5y = 15
y = 15 : 5 = 3

x = 2y – 4 = 6 – 4 = 2

Պատ․ x = 2, y = 3

ե)

x + 2y – 4 = 0
3x + y + 3 = 0

Լուծում․
x = 4 – 2y

3(4 – 2y) + y + 3 = 0
12 – 6y + y + 3 = 0
15 – 5y = 0
5y = 15
y = 15 : 5 = 3

x = 4 – 2y = 4 – 6 = -2

Պատ․ x = -2, y = 3

33-ա․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

2x – 3y + 7 = 0
3x + 4y – 1 = 011

Լուծում․
2x = 3y – 7
x = 1,5y – 3,5

3 (1,5y – 3,5) + 4y – 1 = 0
4,5y – 10,5 + 4y – 1 = 0
8,5y – 11,5 = 0
8,5y = 11,5
17y = 23
y = 23/17

x = 46/34 + 23/34 – 3.5 = 69/34119/34 = -25/17

Պատ․ x = -25/17, y = 23/17

ՏՆԱՅԻՆ․

32-բ,դ,զ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

2x + y – 1 = 0
3x + 2y + 5 = 0

Լուծում․
y = -2x + 1

3x + 2(2x + 1) + 5 = 0
3x – 4x + 2 + 5 = 0
7 – x = 0
x = 7

y = -2x + 1 = -2 * 7 + 1 = -14 + 1 = -13

Պատ․ x = 7, y = -13

դ)

3x + y + 5 = 0
x – 3y – 5 = 0

Լուծում․
x = 3y + 5

3(3y + 5) + y + 5 = 0
9y + 15 + y + 5 = 0
10y + 20 = 0
10y = -20
y = -20 : 10 = -2

x = 3y + 5 = 3 * -2 + 5 = -6 + 5 = -1

Պատ․ x = -1, y = -2

զ)

5x + y – 15 = 0
x – 2y – 14 = 0

Լուծում․
x = 2y + 14

5(2y + 14) + y – 15 = 0
10y + 70 + y – 15 = 0
11y + 55 = 0
11y = -55
y = -55 : 11 = -5

x = 2 * -5 + 14 = -10 + 14 = 4

Պատ․ x = 4, y = -5

33-բ․ Լուծեք հավասարումների համակարգը․

3x – 3y – 5 = 0
6x + 8y + 11 = 0

Լուծում․
3x = 3y + 5
x = y + 5/3

6(y + 5/3) + 8y + 11 = 0
6y + 10 + 8y + 11 = 0
14y + 21 = 0
14y = -21
y = -21 : 14 = -3/2

x = -3/2 + 5/3 = -9/6 + 10/6 = 1/6

Պատ․ x = 1/6, y = -3/2

Առողջագիտություն․ Առողջ սնունդ

Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունըՍնման նշանակությունը: Օրգանիզմի բջիջների կենսագործունեության ընթացքում օգտագործվում է էներգիա, որն առաջանում է օրգանական նյութերի քայքայման ժամանակ: Այդ էներգիան պարփակված է սննդամթերքում` հաց, միս, կաթ, ձու, կարագ, մրգեր, բանջարեղեն: Սննդամթերքում են գտնվում հիմնական սննդանյութերը` սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը, հանքային աղերը, ջուրը, վիտամինները: Ջուրը, հանքային աղերը և վիտամինները յուրացվում են օրգանիզմի կողմից ճիշտ նույն վիճակում, ինչպիսին կան բնական պայմաններում:

Ճարպերը, սպիտակուցներն ու ածխաջրերը համարվում են բարդ օրգանական միացություններ: Դրանք խոշոր մոլեկուլներ են, ուստի անկարող են անցնել մարսողական խողովակի պատերից արյան մեջ: Այդ պատճառով նրանք ենթարկվում են մեխանիկական և քիմիական մշակման և ապա նոր դառնում մատչելի յուրացման համար: Այն բոլոր գործընթացների ամբողջությունը, որոնց միջոցով սննդանյութերը ենթարկվում են մեխանիկական և քիմիական մշակման ու դառնում են մատչելի աղիներից արյան մեջ ներծծվելու համար, կոչվում է մարսողություն: Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը: Սննդանյութերը կարող են լինել բուսական և կենդանական ծագման: Լիարժեք սնունդը պետք է պարունակի երկու ծագման սնունդն էլ: Հայտնի է, որ մարդու մարմինը միջին հաշվով պարունակում է մոտ 15−20% սպիտակուցներ, 60−65% ջուր, 0,6% ածխաջրեր, 19% ճարպ, 5,8% աղեր: Այդ նյութերը կատարում են տարբեր գործառույթներ և մշտապես պետք է լրացվեն ընդունած սննդանյութերի միջոցով: Սպիտակուցներով առավել հարուստ են կաթնամթերքը, ձկնեղենը, ընդեղենը, ընկույզը: Սպիտակուցներով հարուստ սննդամթերք.

Սպիտակուցները մարդու օրգանիզմում մտնում են բջիջների թաղանթների կազմի մեջ, իրականացնում են գազափոխանակությունը և շատ այլ գործառույթներ: Ֆերմենտ սպիտակուցներն արագացնում են կենսաքիմիական գործընթացները: Ածխաջրերը պարունակվում են հատկապես բուսական ծագման սննդամթերքում (մրգեր, բանջարեղեն, մեղր և այլն) և օրգանիզմում համարվում են էներգիայի հիմնական աղբյուր: Ածխաջրերով հարուստ սննդամթերք.

Ճարպերն ավելի շատ պարունակվում են կարագի, ձվի, կենդանական ճարպի մեջ: Ճարպերը մարդու օրգանիզմում իրականացնում են ջերմակարգավորում, համարվում են պահեստային էներգիայի աղբյուր և այլն: Ճարպերով հարուստ սննդամթերք.

Ջրով հարուստ են մրգերն ու բանջարեղենը: Ուշադրություն Ջուրն ապահովում է բջիջների լարվածությունը, համարվում է շատ կենսաբանական հեղուկների հիմնական բաղադրիչ (արյուն, լորձ, թուք), մասնակցում է նյութերի լուծմանը, փոխադրմանը և այլն: Հանքային աղերը օրգանիզմ են մտնում ջրի և սննդամթերքի միջոցով: Հանքային աղերն ապահովում են ոսկրերի, ատամների ամրությունը, մտնում են մարսողական հյութերի, արյան և հորմոնների բաղադրության մեջ:Վիտամինները մասնակցում են նյութափոխանակությանը, ֆերմենտների առաջացման գործընթացներին: Մարդը և կենդանիները դրանք ստանում են սննդանյութերի հետ՝ պատրաստի վիճակում: Կենդանիների օրգանիզմում կարող են սինթեզվել միայն D և B վիտամիններ: Վիտամիններով հարուստ են մրգերը, բանջարեղենը, լյարդը, ձկան յուղը: Սննդի էկոլոգիական անվտանգությունը: Մարդն առավել շատ օգտագործում է բնական սննդամթերք (սունկ, պտուղներ): Սակայն սննդամթերքի հիմնական մասը մշակվում և ստացվում է գյուղատնտեսական արտադրությունում և դրանց հանդեպ պահանջարկը հարաճուն կերպով մեծանում է: Այդ պատճառով բերքատվության բարձրացման համար անհրաժեշտություն է առաջանում հողը հարստացնել օրգանական և քիմիական պարարտանյութերով, որոնց մեծ քանակները հաճախ թողնում են վնասակար ազդեցություն: Այսպես, օրինակ` օրգանական պարարտանյութերից գոմաղբի կիրառումը կարող է նպաստել հողում զանազան մանրէների, մակաբույծ որդերի ձվերի կուտակմանը և դառնալ հիվանդությունների վարակի աղբյուր: Պարարտացման կանոնների խախտման, վնասատու միջատների դեմ պայքարի քիմիական միջոցների չարաշահման կամ ագրոտեխնիկական միջոցառումների ոչ ճիշտ իրականացման հետևանքով սննդանյութերի մեջ կարող են հայտնվել վտանգավոր քիմիական նյութեր (նիտրատներ):

Գրականություն․ Ագուտագավա․ Գորտը

1. Պատմվածքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր.

  • գնահատում են աշխարհն իր բոլոր գեղեցկություններով
  • տարված բնության գեղեցկությամբ, չեն նկատում վտանգը
  • եսակենտրոն են և մտածում են, որ աշխարհն իրենց շուրջ է պտտվում
  • վստահում են Տիրոջը և համարում են, որ ամեն ինչ Աստծու կամքով է:

Իրենք հավատում են, որ աստծո արածը չի կարելի փոխել, և ամեն դեպքում իրենք լավ են։

Ընտրությունը հիմնավորե՛ք:

2. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օձի դերը ստեղծագործության մեջ: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

Ստեղծագործության մեջ, օձը ներկայացնում է Աստծո պատիժը, իսկ գորտերը հարմարվող մարկանց, որոնք կարծում են, որ իրենց ձևը ամենաճիշտն է։ Չնայած, որ օձը այդ գորտին կերավ, գորտերը պատրաստ եին այդ չարիքը արդարացնել, միայն թե իրենց հանդարտ և հեշտ կյանքը չխանգառվի։ Շատ նման է այսօրվա վիճակը, քանի որ պատերազմ և մենք մեզ չենք պաշտպանում, այլ փորձում ենք արդարացնել չարիքը կամ բացատրություն գտնել։

Հանրահաշիվ 21․09․22

30-ա,գ. Տեղադրման եղանակով լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)

x – 2y = 0
2x – 3y – 7 = 0

Լուծում․
x = 2y

2(2y) – 3y – 7 = 0
4y – 3y – 7 = 0
y – 7 = 0
y = 7

x = 2y = 7 * 2 = 14

Պատ․ x = 14, y = 7

գ)

y – 3x = 0
x – 2y + 10 = 0

Լուծում․
y = 3x

x – 2(3x) + 10 = 0
x – 6x + 10 = 0
5x + 10 = 0
5x = -10
x = -10 : 5 = -2

y = 3x = 3 * -2 = -6

Պատ․ x = -2, y = -6

31-ա,գ,ե,է,թ,ի. Տեղադրման եղանակով լուծեք հավասարումների համակարգը․

ա)

գ)

ե)

է)

թ)

ի)

ՏՆԱՅԻՆ․

30-բ,դ. Տեղադրման եղանակով լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

x + 5y = 0
3x + 7y – 16 = 0

Լուծում․
x = -5y

3(-5y) + 7y – 16 = 0
-15y + 7y – 16 = 0
-8y – 16 = 0
8y = -16
y = -16 : 8 = -2

x = -5y = -5 * -2 = 10

Պատ․ x = 10, y = -2

դ)

7x – y = 0
3x – y + 12 = 0

Լուծում.
y = 7x

3x – 7x + 12 = 0
-4x + 12 = 0
4x = 12
x = 12 : 4 = 3

y = 7x = 7 * 3 = 21

Պատ․ x = 3, y = 21

31-բ,դ,զ,ը,ժ․ Տեղադրման եղանակով լուծեք հավասարումների համակարգը․

բ)

x – y – 2 = 0
x + y – 6 = 0

Լուծում․
x = y + 2

y + 2 + y – 6 = 0
2y – 4 = 0
2y = 4
y = 4 : 2 = 2

x = y – 2 = 2 + 2 = 4

Պատ․ x = 4, y = 2

դ)

x – 2y – 3 = 0
5x + y – 4 = 0

Լուծում․
x = 2y + 3

5(2y + 3) + y – 4 = 0
10y + 15 + y – 4 = 0
11y + 11 = 0
11y = -11
y = -11 : 11 = -1

x = 2 * -1 + 3 = -2 + 3 = 1

Պատ․ x = 1, y = -1

զ)

x + 4y – 2 = 0
3x + 8y – 2 = 0

Լուծում․
x = 2 – 4y

3(2 – 4y) + 8y – 2 = 0
6 – 12y + 8y – 2 = 0
4 – 4y = 0
4y = 4
y = 4 : 4 = 1

x = 2 – 4y = 2 – 4 = -2

Պատ․ x = -2, y = 1

ը)

3x – 2y – 4 = 0
x + 5y – 7 = 0

Լուծում․
x = 7 – 5y

3(7 – 5y) – 2y – 4 = 0
21 – 15y – 2y – 4 = 0
17 – 17y = 0
17y = 17
y = 17 : 17 = 0

x = 7 – 5y = 7 – 5 = 2

ժ)

3x – 2y – 4 = 0
x + 5y – 7 = 0

Լուծում․
x = 7 – 5y

3(7 – 5y) – 2y – 4 = 0
21 – 15y – 2y – 4 = 0
17 – 17y = 0
17y = 17
y = 17 : 17 = 1

x = 7 – 5y = 7 – 5 = 2

Պատ․ x = 2, y = 1