Երկրաչափություն 13․09․22

8․

Քառանկյուն A1A2A3A4
A1:A2:A3:A4 = 1:2:4:5

Լուծում․

անկյունների գումար = 180o (n – 2)
n = 4
180 (4 – 2) = 180 * 2 = 360o

1 + 2 + 4 + 5 = 12
360o : 12 = 30o
A1 = 30o
A2 = 2 * 30o = 60o
A3 = 4 * 30o = 120o
A4 = 5 * 30o = 150o

Պատ․ 30o, 60o, 120o, 150o

Ստուգում․
30o + 60o + 120o + 150o = 360o

10․


n = 360/180-p
ա) p = 90o

360/180-90 = 360/90 = 4
n = 4

բ) p = 60o

360/180-60 = 360/120 = 3
n = 3

գ) p = 120o

360/180-120 = 360/60 = 6
n = 6

դ) p = 108o

360/180-108 = 360/72 = 5
n = 5

13․

<A = <B = <C և <D = 135օ

Լուծում․ Անկյունների գումար = 180 (n – 2)
n = 4
180 (4 – 2) = 180 * 2 = 360o

360o – 135o = 225o
225o : 3 = 75o

Պատ․ <A = <B = <C = 75o, <D = 135օ

ՏՆԱՅԻՆ․

7․

Լուծում․ Անկյունների գումար = 180 (n – 2)
n = 4
180 (4 – 2) = 180 * 2 = 360o

x + x – 10 + x – 20 + x – 30 = 360o
4x – 60 = 360o
4x = 360 + 60 = 420o
x = 420o : 4 = 105o

x = 105o
x – 10 = 95o
x – 20 = 85o
x – 30 = 75o

Պատ․ 105o, 95o, 85o, 75o

Ստուգում․ 105o + 95o + 85o + 75o

9․

Լուծում․ Անկյունների գումար = 180 (n – 2)
n = 5
180 (5 – 2) = 180 * 3 = 540o

2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20
540o : 20 = 27o
27 * 2 = 54o
27 * 3 = 81o
27 * 4 = 108o
27 * 5 = 135o
27 * 6 = 162o

Պատ․ 54o, 81o, 108o, 135o, 162o

Ստուգում․ 54o + 81o + 108o + 135o + 162o = 540o

11․

x + x – 3մմ + x – 4մմ + x – 5մմ = 8 սմ
4x – 12մմ = 8 սմ
4x = 8 սմ + 12մմ = 9,2 սմ
x = 9,2 սմ : 4 = 2,3սմ

x – 3մմ = 2սմ
x – 4մմ = 1,9սմ
x – 5մմ = 1,8սմ

Պատ․ 2,3սմ, 2սմ, 1,9սմ, 1,8սմ

14․

BD = BE

Լուծում․ ABDE = AB + BD + DE + EA
BCDE = BC + CD + DE + EB

ABE և BCD եռանկյան համապատասխան կողմը և առընթեր անկյունները հավասար են, ապա /\ABE = /\BCD

Եթե /\ABE = /\BCD, ապա AB = BC, AE = CD
Եթե AB = BC, AE = CD, և BD = BE, ABDE = BCDE։

Հանրահաշիվ 05․02․22

169-ա,գ․ Արտահայտությունը փոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի երկու եղանակով

ա) (m + n)2 =
(m + n)(m + n)
m2 + mn + nm + n2 =
m2 + 2mn + n2

(m + n)2 =
m2 + 2 * mn + n2 =
m2 + 2mn + n2

գ) (y + 4)2 =
(y + 4)(y + 4) =
y2 + 4y + 4y + 42 =
y2 + 8y + 16

(y + 4)2 =
y2 + 2 * 4y + 42 =
y2 + 8y + 16

170-ա,գ,ե․ Օգտագործելով գումարի քառակուսու բանաձևը՝ արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (a2 + b)2 =
(a2 + b)(a2 + b) =
a22 + 2a2b + b2 =
a4 + 2a2b + b2

գ) (m2 + n2)2 =
(m2 + n2)(m2 + n2) =
m22 + 2m2n2 + n22
m4 + 2m2n2 + n4

ե) (ab + c)2 =
(ab + c)(ab + c) =
(ab)2 + 2abc + c2

171-ա,ե․ Արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (1/2 + a)2 =
(1/2)2 + a

ե) (1/2a + 2/3b)2 =
(1/2)2a2 + (2/3)2b2 =
1/4a2 + 4/9b2

173-ա․ Հաշվեք՝ կիրառելով գումարի քառակուսու բանաձև․

ա) 412 =
(40 + 1)2 =
402 + 2 * 40 * 1 + 12 =
1600 + 80 + 1 =
1681

ՏՆԱՅԻՆ․

169-բ,դ․ Արտահայտությունը փոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի երկու եղանակով

բ) (2 + x)2 =
(2 + x)(2 + x) =
22 + 2x + 2x + x2 =
4 + 4x + x2

(2 + x)2 =
22 + 2 * 2x + x2 =
4 + 4x + x2

դ) (1 + p)2 =
(1 + p)(1 + p)
12 + 1p + 1p + p2 =
1 + 2p + p2

(1 + p)2 =
12 + 2 * 1p + p2 =
1 + 2p + p2

170-բ,դ,զ․ Օգտագործելով գումարի քառակուսու բանաձևը՝ արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (x + y3)2 =
(x + y3)(x + y3) =
x2 + 2xy3 + y32 =
x2 + 2xy3 + y6

դ) (p3 + q5)2 =
p32 + 2p3q5 + q52 =
p6 + 2p3q5 + q10

զ) (x + yx)2 =
x2 + 2xyx + (yx)2 =
x2 + 2x2y + (yx)2

171-բ,զ․ Արտահայտությունը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (x + 1/3)2 =
x + 1/9

զ) (3/4x + 1/5y)2 =
(3/4)2x + (1/5)2y =
9/16x + 1/25y