Երկրաչափություն 15․10․21

57․


<AOB – (<AOC – <COB) = <AOB – 15 = 155 – 15 = 140
140 : 2 = 70
<AOC = 70 + 15 = 85
AOC -= 85

59․

AOB կիսորդ = M, COD կիսորդ = N
<AOD = 90o
<AOD : 3 = <AOB + <BOC + <COD = 30 + 30 + 30
30 : 2 = 15
AON = 15 + 30 + 15 = 60o

61․

այո։ Օրինակ․ 200 ։ 2 = 100

ՏՆԱՅԻՆ․

58․

<BOC = <AOC : (<AOB + <BOC) = 108 : (3 + 1) = 27
<AOB = 27 * 3 = 81o

60․

<UOV = <ZOY : 2 + <XOY : 2
<XOZ = <ZOY + <XOY
<XOZ = <UOV * 2 = 80 * 2 = 160o

Հանրահաշիվ 04․10.21

45-ա,գ,ե,է,թ,ժա. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

ա) 3ab * 2a = 6ab
գ) 9ce2 * 6ce = 54c2e3
ե) 4ap2 * 5a2p = 20a3p3
է) 3a2bc * 6abc = 18a3b2c2
թ) 7c2ek * 5c3e4k = 35c5e5k2
ժա) 4k6p2x3 · 4k2p4x4 = 16k8p6x7

46-ա,գ,ե,է. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

ա) 11pk2 * 4p3x = 44p4k2x
գ) 3a * (-6)a2b = -18a3b
ե) (-5)c3k * 5ck2 = -25c4k3
է) (-5)p2x2 * 8p2x5 = -40p4x7

47-ա,գ,ե,է. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

ա) 1 1/5 a2b3 * 1 1/9 ab2 = 1 1/3 a3b5
գ) 1/2 ck2 * 2/3 ck = 1/3 c2k3
ե) (-2 1/4) p2x2 * 1 1/3 px3 = -3p3x5
Է) (-1 2/3) a2x3 * (-3/5) a2x4 = -1a4x7

44-ա,գ,ե,է. Պարզեցրեք միանդամի գրառումը՝ օգտագործելով աստիճանի հատկությունները։

ա) a2a3 = a5
գ) k5k3 = k8
ե) a3ba2 = a5b
է) 2x3yx2y5 = 2x5y6

ՏՆԱՅԻՆ․

45-բ,դ,զ,ը,ժ,ժբ․ Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

բ) 8bc3 * bc = 8b2c4
դ) 7e2k * 6e3k = 42e5k2
զ) 6kp * 7k2p2 = 42k3p3
ը) 4bc2e * 6b2ce = 24b3c3e2
ժ) 6e2k5p * 8e3k4p = 48e5k9p2
ժբ) 9px2y3 * 4p4x3y2 = 36p5x5y5

46-բ,դ,զ,ը․ Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

բ) 15x2y3 * 8x4y = 120x6y4
դ) (-4)b2 * (-7)bc2 = 28b3c2
զ) (-7)k2p3 * (-9)kp3 = 63k4p6
ը) 25x2y * (-6)x2y2 = -150x4y3

43-բ,դ,զ,ը․ Պարզեցրեք միանդամի գրառումը՝ օգտագործելով աստիճանը։

բ) kpppkp = k2p4
դ) 7xxyyyyx = 7x3y4
զ) 3a2a3a = 18a
ը) a2a3a5 = a10

47-բ,դ,զ,ը․ Գտեք միանդամներիարտադրյալին հավասար միանդամը․

բ) (-1 2/3)b2c3 * (-2/15)b2c2 = 2/9 b4c5
դ) 1 2/3 k3p2 * (-1 1/5)kp2 = -30k4p4
զ) (-9/11)x2y3 * (-1 2/9)xy = 1x3y4
ը) (-2 5/6)a3c2 * 1 2/3 ac2 = 85/18 a4c4

Երկրաչափություն 01․10․21

41․

լուծում.
1) 8 : 2 = 4
2) 4 – 0,7 = 3,3
3) 4 – 2,4 = 1,6

պատ․
AN = 3,3 , BN = 1,6

44-ա․

ա)
լուծում․
AB : 2 = 1
1 : 2 = 0,5
2 – 1 : 2 = 1,5

պատ․ AC և CB = 1, AO = 0,5 , OB = 1,5

45․

լուծում․
14 : (3 + 1) = 3,5
3,5 * 3 = 10,5

պատ․ AD = 10,5

46-ա․

ա)
լուծում․
1) 12 : 2 + 9 : 2 = 10,5

պատ․ 10,5 սմ

ՏՆԱՅԻՆ․

42․

լուծում․
20 – 4 = 16
16 : 2 = 8
8 + 4 = 12

պատ․ AD = 8 սմ, BD = 12 սմ

44-բ․

լուծում․
3,2 (CB) * 2 = 6,4 (AB)
AC = CB
3,2 (AC) : 2 = 1,6 (AO)
AO = OC
1,6 (OC) + 3,2 (CB) = 4,8 (OB)

պատ․ AB = 6,4 մ (640 սմ), AC = 3,2 մ (320 սմ), AO = 1,6 մ (160 սմ) OB = 4,8 մ (480 սմ)

46-բ․

12 : 2 – 9 : 2 = 1,5

պատ․ 1,5 սմ

47․