Մաթեմատիկա 05․04․21

964-970․

964. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.
ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։
բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։
գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։
դ) Գիրքն սկսել է քայլել։
ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։
զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։

965. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.
ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։
բ) Քարը փետուրից թեթև է։
գ) Շենքը զուգահեռանիսի ձև ունի։
դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։
ե) Նարդի խաղում են չորսով։
զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 30o-ի։

966. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.
ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։
բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։
գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։
դ) Լիճը թռել է տիեզերք։
ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։
զ) Ամեն մի երեխա ունի հայր ու մայր։

967. Բերե՛ք կեղծ և ճշմարիտ ասույթների երկուական օրինակ։

Ջուրը հեղուկ է։
Քառակուսին ունի 4 կողմ։

Խոտը կարմիր է։
Ապրիլը տարվա տասերրորդ տարին է։

968. Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.
ա) A. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով։
B. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում հեծանիվով։

Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում կամ՝ հեծանիվով, կամ՝ ավտոմեքենայով

բ) A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։
B. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 5 թիվը։

Խաղոսկրը բացվել է 3 կամ 5 թիվը։

գ) A. Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։
B. Աշակերտը ուշացել է դասից։

Աշակերտ կամ 9-ից շուտ է եկել, կամ ուշացել է։

դ) A. Կիրակի օրը մառախուղ է լինելու։
B. Կիրակի օրը արևոտ եղանակ է լինելու։

Կիրակի օրը կամ արևոտ եղանակ կլինի, կամ մառախուղ։

969. Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.
ա) A. Խնձորը մեծ է։
B. Խնձորը կանաչ է։

խնձորը մեծ և կանաչ է։

բ) A. Շենքը բազմահարկ է։
B. Շենքը շքեղ է։

Շենքը շքեղ և բազմահարկ է։

գ) A. Մայրիկը թատրոն է գնացել։
B. Հայրիկը թատրոն է գնացել։

Մայրիկն ու Հայրիկը թատրոն են գնացել։

դ) A. Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։
B. Ինքնաթիռը ժամանել է ժամը 17-ին։

Ինքնաթիռը ժամը 7-ին ժամանել է Երևան։

970. Գրե՛ք հետևյալ ասույթների ժխտումը.
ա) Գնացքը կայարան է ժամանել ուշացումով։

Գնացքը շուտ է ժամանել կայարան։

բ) Գիրքը հետաքրքիր է։

Գիրքը անհետաքրքիր է։

գ) Մարզիկը ռեկորդ է սահմանել։

Մարզիկը ռեկորդ չի սահմանել։

դ) Նետաձիգը դիպել է թիրախին։

Նետաձիգը թիրախին չի դիպել։

ե) Աշակերտը լուծեց խնդիրը։

Աշակերտը չլուծեց խնդիրը։

976․ Դեղձենիները կազմում են այգու ծառերի 45 %-ը, ծիրանենիները՝
30 %-ը։ Այգու մնացած 20 ծառերը խնձորենիներ են։ Յուրաքանչյուր
տեսակի քանի՞ ծառ կա այգում։

լուծում․
1) 100 – 30 – 45 = 25(%)
2) 20 * 4 = 80
3) 80 : 20 * (45 : 5) = 36
4) 80 : 20 * (30 : 5) = 24

պատ․ 36 դեղձենի, 24 ծիրանենի, 20 խնձորենի

980-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 4 = 2x + 5,
x – 2x = 4 + 5
x – 2x = -1x
9 : -1 = -9
x = -9
գ) –5x – 11 = –x – 3,
-5x – -x = 11 – 3
-5x – -x = 8
-5x – -x = -4x
8 : -4 = -2
x = -2

ՏՆԱՅԻՆ․

972․ Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

-5/4, -11/18, -7/12, -1/3, 2/5, 1/4

974․ Գտնվո՞ւմ են արդյոք հետևյալ կետերը միևնույն ուղղի վրա.
ա) A (0, 1), B (–1, 1), C (4, 9), D (–2,–3), ոչ
բ) A (1, 0), B (2, 1), C (–1,–2), D (3, 4)։ ոչ

979․ Երկու մեծ և երեք փոքր կայանատեղերում տեղավորվում է
ընդամենը 33 մեքենա, իսկ հինգ փոքր և երկու մեծ
կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 43 մեքենա։ Քանի՞
մեքենա է տեղավորվում յուրաքանչյուր կայանատեղում։

լուծում․
փոքր = (43 – 33) : (5 – 3) = 10 : 2 = 5
33 – 5 * 3 = 18
18 : 2 = 9

պատ․ Մեծ = 9
փոքր = 5

980-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x + 1 = x – 7,

3x – x = -1 + -7
2x = -8
-8 : 2 = -4
x = -4

դ) 2 + x = 4/5 + 2x,

2x – x = 2 – 4/5
x = 6/5

զ) 2x + 3/5 = –3x + 2:

2x – -3x = 2 – 3/5
5x = 7/5
x = 7/25