Մաթեմատիկա 19․04․21

1049-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 35,707 ։ 10 = 3,5707
գ) 1,765 ։ 1000 = 0,001765
ե) 673,1 ։ 1000 = 0,6731
է) –300 ։ 10000 = -0,03

1050-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 14,32 ⋅ x = 143,2
x = 10
գ) 503 = 50,3 ⋅ x
x = 10
ե) 80,45 : x = 8,045
x = 10

1051-ա,գ,ե․ Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2 * 100 = 8120
գ) 0,002 * 100 = 0,2
ե) 6,29 * 100 = 629

1052-ա,գ,ե․ Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62 : 100 = 0,3662
գ) 1,7 : 100 = 0,017
ե) 0,003 : 100 = 0,00003

1064․ ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC
կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը,
եթե |AB| = 40 սմ:

լուծում․
1) 40 – 15 = 25
2) 40 – 5 = 35
3) 35 + 25 + 40 = 100

ՏՆԱՅԻՆ.

1049-բ,դ,զ,ը. Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 0,98 ։ 100 = 0,0098
դ) 2 ։ 10 = 0,2
զ) 829 ։ 100 = 8,29
ը) –0,06 ։ 10 = -0,006

1050-բ,դ,զ. Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 0,4 ⋅ x = 40
x = 40 : 0,4 = 100
դ) 2,7 = 270 : x,
x = 270 : 2,7 = 100
զ) 11,03 = 110,3 : x
x = 110,3 : 11,03 = 10

1051-բ,դ,զ. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

բ) 0,1 * 100 = 10
դ) 125,1 * 100 = 12510

1052-բ,դ,զ. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

բ) 81,543 : 100 = 0,81543
դ) 22,44 : 100 = 0,2244

1061. Ի՞նչ թվանշաններ կարելի է տեղադրել աստղանիշի փոխարեն,
որպեսզի 4*6/486 գրառումը լինի կանոնավոր կոտորակ։

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: