Հայոց լեզու 10․11․22

1․ Որոշիր, թե որ հոլովով են դրված հետևյալ գոյականները: 

Փողից,  ձեռքով, փշին, սրտում, աչքի:

Փողից – բացառական
Ձեռքով – գործիական
Փշին – տրական
Սրտում – ներգոյական
Աչքի – սեռական

2․ Որոշիր՝ ընդգծված բառերը որ հոլովով են դրված:

Հայրենիքից (բացառական) հեռու ապրող մարդը միշտ տխուր և միայնակ է:
Դա մի շքեղ շինություն էր, որը գտնվում էր քաղաքից (բացառական) հեռու բլրի (սեռական) վրա:
Մոտենալով կարկաչուն գետակին (տրական) տղան փայտով (գործիական) ստուգեց խորությունը և զգուշորեն ոտքը մտցրեց ջրի (սեռական) մեջ:
Երկնքի (սեռական) կապույտ անդորրության մեջ երևում էին արևի առաջին շողերը, (հայցական) որոնք ավետում էին պայծառ օր:

3․ Հոլովիր հետևյալ բառերը՝ քար, մարդ, քույր, օր, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն:

ուղղականսեռականտրականհայցականբացառականգործիականներգոյական
քարքարքարիքարի(ն)քարըքարիցքարովքարում
մարդմարդմարդումարդու(ն)մարդունմարդուցմարդովմարդու մեջ
քույրքույր(ը)քրոջքրոջ(ը)քույր(ը)քրոջիցքրոջովքրոջ մեջ
օրօր(ը)օրվաօրվա(ն)օր(ը)օրվանիցօրովօրվա մեջ
մայրմայրմորմոր(ը)մորըմորիցմորովմոր մեջ
աշունաշունաշնանաշնան(ը)աշունըաշնանիցաշնանովաշնան մեջ
գլուխգլուխգլխիգլխի(ն)գլուխըգլխիցգլխովգլխում
բնությունբնությունբնությանբնության(ը)բնությունըբնությունիցբնությամբբնության մեջ

4․Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Նյու Յորքի բնակիչները զարմանքով դիտում էին 19-ամյա մի ուսանողի, որը սիրալիր ժպիտով սեղմում էր մի մեծ հանրախանութ մտնող բոլոր այցելուների ձեռքերը: Այդ ձևով 8643-րդ հաճախորդին ողջունելուց հետո նա վեր պարզեց կապտած ձեռքը և բացականչեց.
* Ուռա´: Ռուզվելտի ռեկորդը գերազանցեցի:
Հավանաբար քչերին է հայտնի, որ 1907 թվականի Սպիտակ տանը մի ընդունելության ժամանակ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահը սեղմել էր 8513 մարդու ձեռք:

5․ Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Երբեմն ծովից (ծով) լույս է դուրս գալիս: Այն դիտվում է մակերեսային տաք ջրերից (ջրեր)՝ ալիքների (ալիք) կապտականաչավուն լուսարձակման (լուսարձակում) տեսքով(տեսք): Ծովային լուսարձակման (լուսարձակում) գլխավոր աղբյուրը միաբջիջ օրգանիզմներն են, որոնք ինչպես բույսերի (բույսեր), այնպես էլ կենդանիների (կենդանիներ) հատկություն ունեն: Նրանք արևի (արև) էներգիան լուսային էներգիայի (էներգիա) վերածելու բացառիկ ունակություն ունեն: Քիմիական բարդ ռեակցիաների (ռեակցիա) հետևանքով (հետևանք) առաջանում է «սառը» լուսարձակում, որը չի ուղեկցվում ջերմության (ջերմություն) արտադրությամբ (արտադրություն):