Մաթեմատիկա 24.05.23. Գրավոր

1.Լուծիր անհավասարումների համակարգը՝

/x+3<0
\x+7>0

x + 3 < 0
x < -3
x + 7 > 0
x > -7

x ∈ (-7; -3)

2. Գտիր 4x + 5x2 − 9 = 4 հավասարման արմատները:

4x + 5x2 − 9 = 4
5x2 + 4x − 13 = 0
D = 16 + 260 = 276
x1 = -4 + √276/10
x2 = -4 – √276/10

3. Հայտնի է, որ բերված տեսքի քառակուսային հավասարման արմատները x1=−8;x2=−14 թվերն են: Ո՞րն է այդ հավասարումը:

Երկրաչափություն

4. Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 10 սմ է: Որոշիր սեղանի պարագիծը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է բարձրությանը և հավասար է՝ 4 սմ:

AD = 10 սմ
BC = 4 սմ
հ = BE = 4 սմ
AB = CD

AE = 10 – 4/2 = 6/2 = 3

a2 = b2 + c2
a2 = 32 + 42
a2 = 9 + 16
a2 = 25 սմ
a = 5 սմ
AB = CD = 5 սմ

AB + BC + CD + AD = 5 սմ + 4 սմ + 5 սմ + 10 սմ = 24 սմ

5.Հայտնի է, որ խորանարդի կողը՝ 5 մ է: Գտիր խորանարդի հիմքի մակերեսը և կողմնային մակերևույթի մակերեսը։

Sհիմք = 2a2
Sհիմք = 2 * 52
Sհիմք = 2 * 25 սմ2
Sհիմք = 50 սմ2

Sկողմ = 4a2
Sկողմ = 4 * 52
Sկողմ = 4 * 25 սմ2
Sկողմ = 100 սմ2