Հանրահաշիվ 03.04.23

442-ա,գ,ե․ Լուծեք կրկնակի անհավասարումը․

ա)

գ)

ե)


444-ա,ե,թ. Լուծեք համախումբը․

ա)

ե)

թ)


446-ա,գ.

ա)

գ)


447-ա,գ․

ա)

գ)


ՏՆԱՅԻՆ․


442-բ,դ,զ. Լուծեք կրկնակի անհավասարումը․՝

բ) -1 < 2/7x < 8

-1 < 2/7x < 8
-3,5 < x < 28
x ∈ (-3,5; 28]

դ) -7 < x – 6 < -2

-7 < x – 6 < -2
-1 < x < 4
x ∈ (-1; 4)

զ) -8 < 0,5x + 1 < 4

-8 < 0,5x + 1 < 4
-9 < 0,5x < 3
-4,5 < x < 1,5
x ∈ (-4,5; 1,5)


444-բ,զ,ը. Լուծեք համախումբը․

բ)

Г 2(3y – 1) – 1 > 4 – 5y
L 6y – 6 < 6(y – 1)

Г 6y – 2 – 1 > 4 – 5y
L 6y – 6 < 6y – 6

Г 11y – 3 > 4
L 0 < 0

y ∈ [-ထ; +ထ]

զ)

Г x < x + 5
L 4x – 3 > 3 – 4x

Г 0 < 5
L 8x – 3 > 3

x ∈ [-ထ; +ထ]

ը)

Г 2x = 1
| 3 + x = 5 – x/2
L 2(1 – x) = 5 – 2x

Г x = 0,5
| 3 + 1,5x = 5
L 2 – 2x = 5 – 2

Г x = 0,5
| 1,5x = 2
L 2 = 5

Г x = 0,5
| x = 1,(3)
L Ø

x ∈ {0,5, 1,(3)}


446-բ,դ. Թվային ուղղի վրա նշեք անհավասարման լուծումների բազմությունը․

բ) |x| > 1

/x > 1
\x < -1

դ) |x| > 0,2

/x > 0,2
\x < -0,2


447-բ,դ. Լուծեք հավասարումը․

բ) |x| = 1,5

/x = 1,5
\x = -1,5

x ∈ {-1,5, 1,5}

դ) |x – 2| = 1

/x – 2 = 1
\x – 2 = -1

/x = 3
\x = 1

x ∈ {1, 3}