Հանրահաշիվ 13.04.23

453-ա,գ․ Լուծեք անհավասարումը․

ա) |x + 1| + |x + 3| < 8

/ 2x + 4 < 8
\ 2x + 4 > -8

8 > 2x + 4 > -8

գ) |x + 3| + |x – 2| > 5

/x + 3 + x – 2 > 5
\x + 3 + x – 2


454-ա,գ. Լուծեք հավասարումը․

ա)

գ)


460-ա,գ. Լուծեք հավասարումը․

ա)

գ)


461-ա,գ. Լուծեք անհավասարումը․

ա)

գ)


ՏՆԱՅԻՆ․


453-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը․

բ) |x + 2| + |x + 4| < 6

|x + 2| < 6 – |x + 4|

/x + 2 < 6 – |x + 4|
\x + 2 > |x + 4| – 6

/x – 4 < -|x + 4|
\x + 8 > |x + 4|

/4 – x > |x + 4|
\x + 8 > |x + 4|

/x + 4 < 4 – x
|x + 4 > x – 4
|x + 4 < x + 8
\x + 4 > -x – 8

/2x + 4 < 4
|x + 8 > x
|x < x + 4
\x > -x – 12

/2x < 0
|x ∈ [-ထ; +ထ]
|x ∈ [-ထ; +ထ]
\2x > -12

/x < 0
\x > -6

Պատ․ x ∈ (-6; 0)

դ) |x + 7| + |x + 1| > 9

|x + 7| > 9 – |x + 1|

/x + 7 > 9 – |x + 1|
\x + 7 < |x + 1| – 9

/x – 2 > -|x + 1|
\x + 16 < |x + 1|

/2 – x < |x + 1|
\x + 16 < |x + 1|

/x + 1 > 2 – x
|x + 1 < x – 2
|x + 1 > x + 16
\x + 1 < -x – 16

/2x + 1 > 2
|x < x – 3
|x > x + 15
\x < -x – 17

/2x > 1
|x ∈ Ø
|x ∈ Ø
\2x < -17

/x > 0,5
\x < -8,5

Պատ․ x ∈ [-ထ; -8,5] ∪ [0,5; +ထ]


454-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |x – 2| = 2x + 1

/x – 2 = 2x + 1
\x – 2 = -2x – 1

/x – 3 = 2x
\x – 1 = -2x

/-3 = x
\-1 = -3x

-1 = x
x = 1/3

Պատ․ x ∈ {-3, 1/3}

դ) |x – 3| + |x + 3| = 8

|x – 3| = 8 – |x + 3|

/x – 3 = 8 – |x + 3|
\x – 3 = |x + 3| – 8

/x – 11 = -|x + 3|
\x + 5 = |x + 3|

/11 – x = |x + 3|
\x + 5 = |x + 3|

/x + 3 = 11 – x
|x + 3 = x – 11
|x + 3 = x + 5
\x + 3 = -x – 5

/x = 8 – x
|x = x – 14
|x = x + 2
\x = -x – 8

/2x = 8


\2x = -8

/x = 4
\x = -4

Պատ․ x ∈ {-4, 4}


460-բ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |2 + 5x| + |-x| = -1

|2 + 5x| + |x| = -1
|2 + 5x| = -1 – |x|

/2 + 5x = -1 – |x|
\2 + 5x = |x| + 1

/3 + 5x = -|x|
\1 + 5x = |x|

/-3 – 5x = |x|
\1 + 5x = |x|

/x = -3 – 5x
|x = 3 + 5x
|x = 1 + 5x
\x = -1 – 5x

/6x = -3
|-4x = 3
|-4x = 1
\6x = -1
|x = -0,75
|x = -0,25
\x = –1/6

Պատ․ x ∈ {-1/6, -0,25, -0,5, -0,75}


461-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը․

բ) |4 – 5x| > 0

4/5 = 0,8

Պատ․ x ∈ [-ထ; 0,8) ∪ (0,8; +ထ]

դ) |3 – 2x| < -6

/3 – 2x < -6
\3 – 2x > 6

/-2x < -9
\-2x > 3

/x > 4,5
\x < -1,5

Պատ․ x ∈ [-ထ; -1,5] ∪ [4,5; +ထ]

Հանրահաշիվ 10.04.23

448-ա,գ․ Լուծեք հավասարումը․

ա) |2x – 1| = 5

/ 2x – 1 = 5
\ 2x – 1 = -5

2x – 1 = 5
2x = 6
x = 3

2x – 1 = -5
2x = -4
x = -2

x = {3, -2}

գ) |7 – 3x| = 4
|-3x + 7| = 4

/-3x + 7 = 4
\-3x + 7 = -4

-3x + 7 = 4
-3x = -3
x = 1

-3x + 7 = -4
-3x = -11
x = 3,(6)

x = {1, 3,(6)}


449-ա,գ․ Լուծեք հավասարումը․

ա) |x| = x + 2

/ x = x + 2
\ x = -x – 2

x = x + 2
x = ∅

x = -x – 2
-x = x + 2
-x – x = 2
-2x = 2
x = -1

x = -1

գ) |x – 3| = 3x

/ x – 3 = 3x
\ x – 3 = -3x

x – 3 = 3x
x = 3x + 3
-2x = 3
x = -1,5

x – 3 = -3x
x = -3x + 3
4x = 3
x = 1,(3)

x = {-1,5, 1,(3)}


451-ա,գ․ Լուծեք անհավասարումը․

ա) |3x – 6| > x + 2
3x – 6 = 0
x = 2

/

գ)


454-ա,գ․ Լուծեք հավասարումը․

ա)

գ)


ՏՆԱՅԻՆ․


448-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |3x + 2| = 4

/3x + 2 = 4
\3x + 2 = -4

/3x = 2
\3x = -6

/x = 2/3
\x = -2

Պատ․ x ∈ {-2, 2/3}

դ) |-2 – 3x| = 5

/-2 – 3x = 5
\-2 – 3x = -5

/-3x = 7
\-3x = -3

/x = –7/3
\x = 1

Պատ․ x ∈ {-7/3, 1}


449-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |x| = 2x + 1

/x = 2x + 1
\x = -(2x + 1)

/x = 2x + 1
\x = -2x – 1

/0 = x + 1
\0 = -3x – 1

0 = x + 1
x = -1

0 = -3x – 1
1 = -3x
x = –1/3

Պատ․ x ∈ {-1/3, -1}

դ) |x + 2| = 2x

/x + 2 = 2x
\x + 2 = -2x

/2 = x
\2 = -3x

2 = -3x
x = –2/3

Պատ․ x ∈ {-2/3, 2}


451-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը․

բ) |2x – 5| < x – 1

/2x – 5 < x – 1
\2x – 5 > 1 – x

/2x < x + 4
\2x > 6 – x

/x < 4
\3x > 6

3x > 6
x > 2

Պատ․ x ∈ (2; 4)

դ) |2x – 7| < 0,5x + 2

/2x – 7 < 0,5x + 2
\2x – 7 > -0,5x – 2

/2x – 9 < 0,5x
\2x – 5 > -0,5x

/1,5x – 9 < 0
\2,5x – 5 > 0

/1,5x < 9
\2,5x > 5

/x < 6
\x > 2

Պատ․ x ∈ [2; 6]


454-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |x – 2| = 2x + 1

/x – 2 = 2x + 1
\x – 2 = -2x – 1

/x – 3 = 2x
\x – 1 = -2x

/-3 = x
\-1 = -3x

-1 = -3x
x = 1/3

Պատ․ x ∈ {-3, 1/3}

դ) |x – 3| + |x + 3| = 8

|x – 3| = 8 – |x + 3|

/x – 3 = 8 – |x + 3|
\x – 3 = |x + 3| – 8

/x – 11 = -|x + 3|
\x + 5 = |x + 3|

/11 – x = |x + 3|
\x + 5 = |x + 3|

/x + 3 = 11 – x
|x + 3 = x – 11
|x + 3 = x + 5
\x + 3 = -x – 5

/x = 8 – x
|x = x – 14
|x = x + 2
\x = -x – 8

/2x = 8
|x ∈ Ø
|x ∈ Ø
\2x = -8

/x = 4
\x = -4

Պատ․ x ∈ {-4, 4}

Հանրահաշիվ 06.04.23

448-ա,գ. Լուծեք հավասարումը․

ա)

գ)


449-ա,գ. Լուծեք հավասարումը․

ա)

գ)


451-ա,գ. Լուծեք անհավասարումը․

ա)

գ)


454-ա,գ. Լուծեք հավասարումը․

ա)

գ)


ՏՆԱՅԻՆ․


448-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |3x + 2| = 4

/3x + 2 = 4
\3x + 2 = -4

/3x = 2
\3x = -6

/x = 2/3
\x = -2

Պատ․ x ∈ {-2, 2/3}

դ) |-2 – 3x| = 5

/-2 – 3x = 5
\-2 – 3x = -5

/-3x = 7
\-3x = -3

/x = –7/3
\x = 1

Պատ․ x ∈ {-7/3, 1}


449-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |x| = 2x + 1

/x = 2x + 1
\x = -(2x + 1)

/x = 2x + 1
\x = -2x – 1

/0 = x + 1
\0 = -3x – 1

0 = x + 1
x = -1

0 = -3x – 1
1 = -3x
x = –1/3

Պատ․ x ∈ {-1/3, -1}

դ) |x + 2| = 2x

/x + 2 = 2x
\x + 2 = -2x

/2 = x
\2 = -3x

2 = -3x
x = –2/3

Պատ․ x ∈ {-2/3, 2}


451-բ,դ․ Լուծեք անհավասարումը․

բ) |2x – 5| < x – 1

/2x – 5 < x – 1
\2x – 5 > 1 – x

/2x < x + 4
\2x > 6 – x

/x < 4
\3x > 6

3x > 6
x > 2

Պատ․ x ∈ (2; 4)

դ) |2x – 7| < 0,5x + 2

/2x – 7 < 0,5x + 2
\2x – 7 > -0,5x – 2

/2x – 9 < 0,5x
\2x – 5 > -0,5x

/1,5x – 9 < 0
\2,5x – 5 > 0

/1,5x < 9
\2,5x > 5

/x < 6
\x > 2

Պատ․ x ∈ [2; 6]


454-բ,դ․ Լուծեք հավասարումը․

բ) |x – 2| = 2x + 1

/x – 2 = 2x + 1
\x – 2 = -2x – 1

/x – 3 = 2x
\x – 1 = -2x

/-3 = x
\-1 = -3x

-1 = -3x
x = 1/3

Պատ․ x ∈ {-3, 1/3}

դ) |x – 3| + |x + 3| = 8

|x – 3| = 8 – |x + 3|

/x – 3 = 8 – |x + 3|
\x – 3 = |x + 3| – 8

/x – 11 = -|x + 3|
\x + 5 = |x + 3|

/11 – x = |x + 3|
\x + 5 = |x + 3|

/x + 3 = 11 – x
|x + 3 = x – 11
|x + 3 = x + 5
\x + 3 = -x – 5

/x = 8 – x
|x = x – 14
|x = x + 2
\x = -x – 8

/2x = 8
|x ∈ Ø
|x ∈ Ø
\2x = -8

/x = 4
\x = -4

Պատ․ x ∈ {-4, 4}