Հանրահաշիվ 09․12․21 (շարունակություն)

116. Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից․

ա) ax – bx + cx =
x(a – b + c)
բ) 8abx – 6acy – 10ak =
2a(4bx – 3cy – 5k)
գ) 14acx – 21bcy – 7c =
7c(2ax – 3by – 1)
դ) 63xy – 84y2 + 98ay =
7y(9x – 12y + 14a)
ե) 15abx – 98y2 + 12ab =
3ab(5x + 4) – 98y2
զ) 20ax – 35bx – 40x2 =
5x(4a – 7b – 8x)

Հանրահաշիվ 09․12․21

112-ա․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) a (b − c) + b (c − a) + c (a − b) =
ab − ac + bc − ba + ca − cb =
ab – ba – ac + ca + bc – cb
0

114-ա,գ,ե,ը,ծ․ Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից․

ա) 3a + 3b =
3(a + b)
գ) 5a + 10 =
5(a + 2)
ե) 12x + 6y =
6(2x + y)
ը) 4 – 4a
4(1 – a)
ծ) 6x + 8xy
2x(3 + 4y)

115-ա,գ,ե․ Ընդհանուր արտադրիը դուրս բերեք փակագծերից․

ա) a2 + ab
a(a + b)
գ) a + a2
a(1 + a)
ե) b3 − b2 =
b b (b2 – b)

ՏՆԱՅԻՆ․

112-բ․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) a (b + c − bc) − b (c + a − ac) + c (b − a) =
ab + ac − abc − bc − ba + bac + cb − ca =
ab − ba + ac − ca + bac − abc + cb − bc =
0

114-բ,դ,թ,կ․ Ընդհանուր արտադրիը դուրս բերեք փակագծերից․

բ) 2x − 2y =
2(x – y)
դ) 14 − 7y =
7(2 – y)
թ) 12a – 3 =
3(4a – 1)
կ) 12abx + 15a =
3a(4bx + 5)

115-բ,դ,ը․ Ընդհանուր արտադրիը դուրս բերեք փակագծերից․

բ) x2 – x =
x(x – 1)
դ) 2xy – x3
x(2y – x2)
ը) 4a6 – 2a3b =
2a3(2a3 – b)