Հանրահաշիվ 02․12․21

99-ա,գ,ե,է,թ․ Ձևափոխեք ար․տահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (5a2 – 4a) – (2a2 + 5a) =
3a2 – 9a
գ) (a + b + c) + (a – b + c) =
2a + 2c – b
ե) (7a – 3b) – (5a + 3b) – (a – 5b) =
7a – 3b – 5a – 3b – a + 5b =
a – b
է) 43x – 19y – (15x – 34y) + (9x – 7y) =
43x – 19y – 15x + 34y + 9x – 7y =
37x + 8y
թ) 5 – 7a – (8 – 6a) + (5 + a) =
5 – 7a – 8 + 6a + 5 + a =
5 – 8 + 5 =
10 – 8 =
2x`

100-ա,գ․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (x2 + 4x) + (x2 − x + 1) − (x2 − x) =
x2 + 4x + x2 – x + 1 – x2 + x =
x2 + 4x + 1
գ) (x2 − 3x + 2) − (−2x − 3) =
x2 – 3x + 2 + 2x + 3 =
x2 – x + 5

102-ա,գ․ Պարզեցրեք․

ա) (2a2b − 10b3) − (4a2b − 12b3) =
2a2b − 10b3 – 4a2b + 12b3 =
2b3 – 2a2b
գ) 12ab − 30bc − 3cx − (15bc + 9cx) =
12ab – 30bc – 3cx – 15bc – 9cx =
12ab – 45bc – 12cx

ՏՆԱՅԻՆ․

99-բ,դ,զ,ը․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (3x – 5x3) – (7x3 – 4x) =
3x – 5x3 – 7x3 + 4x =
7x – 12x3
դ) (x – y + n) + (x – y – n) =
x – y + n + x – y – n =
2x – 2y
զ) (8x – 5) + (3x – 7) – (9x – 11) =
8x – 5 + 3x – 7 – 9x + 11 =
2x – 1
ը) 48a – (2a – 2b) – (14b – 28a) + (24b – 18a) =
48a – 2a + 2b – 14b + 28a + 24b – 18a =
56a + 12b

100-բ,դ. Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (a5 + 5a2 + 3a − a) − (a3 − 3a2 + a) =
a5 + 5a2 + 3a − a − a3 + 3a2 – a =
8a2 + a + a5 – a3
դ) (abc + 1) + (-1 – abc) =
abc + 1 – 1 – abc =
0

102-բ,դ,ե,զ. Պարզեցրեք․

բ) (3xy2 + 7x2y) − (2xy2 − 6x2y) =
3xy2 + 7x2y − 2xy2 + 6x2y =
xy2 + 13x2y
դ) (10abc − 8bcx − 21cxy) − (−6abc + bcx − cxy) =
10abc − 8bcx − 21cxy + 6abc – bcx + cxy =
16abc – 9bcx – 20cxy
ե) (0,6ab − 0,5bc + cx) − (2,5bc − 0,5ab − cx) =
0,6ab − 0,5bc + cx − 2,5bc + 0,5ab + cx =
2cx + 1,1ab – 3bc
զ) (1/2 x2y2 – 2/3 ab – 5/6 a2b – 1) – (a2b – 1/3 x2y2 + 1/12 ab – 1/4) =
1/2x2y2 – 2/3ab – 5/6a2b – 1 – a2b + 1/3x2y2 – 1/12ab + 1/4 =
5/6x2y2 – 3/4ab – 1 5/6a2b – 3/4