Մաթեմ 06․02․20

Վարժ․ 933

ա) 2115, 2418, 2712, 2313, 2919,
բ) 2712, 5742, 8772, 3762, 3732,
գ) 2103, 5109, 8106, 3102, 9105,

Վարժ․ 934

468, 486, 846, 864, 648

Վարժ․ 935

1224, 1524, 1824

Վարժ․ 941

AB – 14
BC – 9
AC – 11

11 + 14 + 9 = 34սմ

Վարժ․ 944

լուծում․
1) 14 * 18 = 252
2) 252 * 20 = 5040
3) 5040 : 16 = 315
4) 315 : 21 = 15
ես ուզում էի տեսնել եթե պատասխանը 15 էր, և դրա համար այս ձևով արեցի
1) 16 * 21 = 336
2) 5040 : 336 = 15

պատ․ 15 սմ

Մայրենի 05․02․20

  •  Ղ. Աղայանի «Տորք Անգեղ և Հայկանուշ Գեղեցիկ» պոեմի նշված հատվածներն անգի՛ր սովորիր, կատարի՛ր առաջադրանքները:

Շատ դարեր առաջ՝ հին Հայաստանում
Տորք-Անգեղ անվամբ մի մարդ էր կենում:
Տորքը չէր նման հասարակ մարդու,
Այլ մի աժդահա և շատ ահարկու.
Աչքերը կարծես մի-մի կապույտ ծով,
Ճաճանչավորված արևի լույսով,
Սև-սև ունքերը՝ մութ ամպի նման՝
Բարդ-բարդ կուտակված աչքերի վրան.
Քիթը կորընթարթ, իբրև մի բլուր,
Ատամներն ուրագ, եղունգները թուր.
Կուրծքը կասենաս մի լանջ է լեռան,
Մեջքը սարաժայռ, կռները գերան,
Մի խոսքով՝ մի դև և ոչ թէ հսկա,
Ոչ ոք տեսած չէր այնպես աժդահա:
Տգեղ էր դեմքը և այդքան դաժան,
Որ զարհուրում էր, ով նայում էր վրան.
Ահռելի էր նա և այնքան ուժեղ,
Որ հիսուն գոմեշ չունեին մեկտեղ:

***

Նա դեռ պատանի ժայռեր էր ճեղքում,
Ճեղքում էր ձեռքով, ձեռքով էլ կոկում.
Ճեղքում, հղկում էր քարե տախտակներ:
Եղունգով փորում պես-պես նկարներ:
Նա մի հովիվ էր, հովիվ լեռնական,
Բայց ոչ հասարակ, այլ դյուցազնական…

***

Նա չէր շատակեր Շարայի նման.
Սիրում էր կաթը և մածուն ու թան.
Եվ չէր բարկացկոտ, այլ հեզ ու խոնարհ,
Բայց Տերն ազատեր, թէ որ բարկանար…

Առաջադրանքներ 

1․ Բացատրի՛ր դյուցազնական, ճաճանչավորված, կռներ, զարհուրել  բառերը:

դյուցազնական – անվախ, քաջ, հերոսական

ճաճանչավորված – արևի ճառագայթներոով զարդարված

կռներ – թևեր

զարհուրել – վախենալ, սարսափել

2. Գրի՛ր աժդահա, ահարկու, բլուր, կապույտ, հեզ բառերի հոմանիշները:

աժդահա – հսկա, անհետետ, սզման

ահարկու – վախենալու, գեշ

բլուր – սար, բարցրունք

կապույտ – երկնագույն, կապտագույն, կապուտայ

հեզ – հեզիկ, խոնարհամիտ, գառնաբարո

3. Հատվածներից դուրս գրի՛ր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞) :

գոյոկան․

Հայաստան
Տորք-Անգեղ
Շարա
Տեր
ժայռ
ձեռք
հովիվ
ունք
քիթ
լանջ
մեջք

ածական․

կապույտ
հին
հասարակ
շատ
շատակեր
դաժան
պատանի
քարե
լեռնական
դյուցազնական

————————————————————————

լինկեր․

https://bararanonline.com/

Մաթեմ 04․02․20

Վարժ․ 923

91,917 : 9 = 10,213 այո
65,382 : 9 = 7,264 ոչ
56,574 : 9 = 6286 այո
828 : 9 = 92 այո
567 : 9 = 63 այո
63 : 9 = 7 այո

Վարժ․ 924

այո

Վարժ․ 927

3 – 30
9 – 10

30 : 10 = 3

Վարժ․ 928

909

Վարժ․ 929

15 – ոչ
32 – 8 այո
100 – 25 այո
124 – 31 այո
266 – ոչ
301 – ոչ
348 – 87 այո
5000 – 1250 այո

Մայրենի 28․01․20

Վարժ․ 1

Մարդ-ա-մոտ, լուս-ա-մուտ, ծնող-ա-սեր, գորգ-ա-գործ, փառ-ա-տոն։

Վարժ․ 2

Ամպոտ – Ամպ + ոտ
Քարոտ – Քար + ոտ
Օղային – Օղ + ային
Անշնորհք – ան + շնորհք
Դժգոհ – Դժ + գոհ
հեռավոր – Հեռ(ու) + ավոր
բարություն – բար(ի) + ություն
գրավոր – գ(ի)ր + ավոր
անորոշ – ան + որոշ
տհաճ – տ  հաճ(ելի)

Վարժ․ 3

Ա. Թութ, կարմիր, փուշ, ոսկի, տուն, գույն, կաթ(ն), խորհուրդ:

Բ. Ան-, -յա, -ենի, -ոտ, -արան, -ավուն, -եղեն, -ավոր:

Թ(ու)թ + ենի – թթենի
Կարմ(ի)ր + ավուն – կարմրավուն
Փ(ու)շ + ոտ – փշոտ
Ոսկ(ի) + յա – ոսկյա
Ան + տուն – անտուն
Գու(յ)ն + ավոր – գունավոր
Կաթ + ն + եղեն – կաթնեղեն
Խորհ(ու)րդ + արան- խորհրդարան

Վարժ․ 4

Ա. Գետ, կանչ, լույս (լուս), գիր (գր), սիրտ (սրտ), միտ:

Բ. Ան-, -ավոր, -ել, -ակ, -֊ք, -ոտ:

Գետ + ակ – գետակ
Կանչ + ել – կանչել
Ս(ի)րտ + որ – սրտոտ
Ան + Գ(ի)ր – անգիր
Լու(յ)ս + ավոր – լուսավոր
Միտ + ք – միտք

Վարժ․ 5

ա) Թափանց(ել), շրջ(ել), մարտ(նչել), սիրտ ճմլ(ել), ճանճ քշ(ել):
Թափանցիկ, շրջիկ, մարտիկ, սրտաճմլիկ, ճանճաքշիկ։
բ) Օրեն(ք), ճաշ, ախորժ, սահուն, պահել, ընդուն(ել), մոլոր(ել), գիտ(ենալ), պատվիր(ել), բուռն(ն):
Օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, պատվիրակ, բռնակ։
գ) Կտր(ել), դիպչ(ել), խուսափ(ել):
կտրուկ, դիպչուկ, խուսափուկ։