Մայրենի 28․01․20

Վարժ․ 1

Մարդ-ա-մոտ, լուս-ա-մուտ, ծնող-ա-սեր, գորգ-ա-գործ, փառ-ա-տոն։

Վարժ․ 2

Ամպոտ – Ամպ + ոտ
Քարոտ – Քար + ոտ
Օղային – Օղ + ային
Անշնորհք – ան + շնորհք
Դժգոհ – Դժ + գոհ
հեռավոր – Հեռ(ու) + ավոր
բարություն – բար(ի) + ություն
գրավոր – գ(ի)ր + ավոր
անորոշ – ան + որոշ
տհաճ – տ  հաճ(ելի)

Վարժ․ 3

Ա. Թութ, կարմիր, փուշ, ոսկի, տուն, գույն, կաթ(ն), խորհուրդ:

Բ. Ան-, -յա, -ենի, -ոտ, -արան, -ավուն, -եղեն, -ավոր:

Թ(ու)թ + ենի – թթենի
Կարմ(ի)ր + ավուն – կարմրավուն
Փ(ու)շ + ոտ – փշոտ
Ոսկ(ի) + յա – ոսկյա
Ան + տուն – անտուն
Գու(յ)ն + ավոր – գունավոր
Կաթ + ն + եղեն – կաթնեղեն
Խորհ(ու)րդ + արան- խորհրդարան

Վարժ․ 4

Ա. Գետ, կանչ, լույս (լուս), գիր (գր), սիրտ (սրտ), միտ:

Բ. Ան-, -ավոր, -ել, -ակ, -֊ք, -ոտ:

Գետ + ակ – գետակ
Կանչ + ել – կանչել
Ս(ի)րտ + որ – սրտոտ
Ան + Գ(ի)ր – անգիր
Լու(յ)ս + ավոր – լուսավոր
Միտ + ք – միտք

Վարժ․ 5

ա) Թափանց(ել), շրջ(ել), մարտ(նչել), սիրտ ճմլ(ել), ճանճ քշ(ել):
Թափանցիկ, շրջիկ, մարտիկ, սրտաճմլիկ, ճանճաքշիկ։
բ) Օրեն(ք), ճաշ, ախորժ, սահուն, պահել, ընդուն(ել), մոլոր(ել), գիտ(ենալ), պատվիր(ել), բուռն(ն):
Օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահնակ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, գիտակ, պատվիրակ, բռնակ։
գ) Կտր(ել), դիպչ(ել), խուսափ(ել):
կտրուկ, դիպչուկ, խուսափուկ։