Մաթեմ 11.02.20

Վարժ․ 977

ա) 224
բ) 24
գ) 75
ե) 144
զ) 108
է) 630
ը) 924
թ) 405
ժ) 1000
ժա) 195
ժբ) 100

Վարժ․ 980

պատ․ 5

Վարժ․ 985

լուծում․
1) 40 – 15 = 25
2) 40 + 25 = 65
3) 40 – 5 = 35
4) 65 + 35 = 100

պատ․ 100

Վարժ․ 988

Լուծում․
7 + 7 = 14

պատ․ 14