Մաթեմ 29․11․19

վարժ․ 854

ա) 67# < 69#
բ) 5000 < 6###
գ) 376# < #764#
դ) #3## > #8#
ե) #### > ###
զ) 2#3 < 294

վարժ․ 855

ա) 1 սմ = 10 մմ
բ) 90 մմ = 9 սմ
գ) 200 սմ = 2մ
դ) 1,100,000 սմ = 11 կմ
ե) 1 ժ = 3,600 վ
զ) 7,200 վ = 120 ր
է) 120 ր = 2 ժ
ը) 2 օր = 48 ժ
թ) 43 տ = 43,000,000 գ
ժ) 53 կգ = 53,000 գ
ժա) 2 կգ = 20,00գ
ժբ) 2000 կգ = 2 տ

վարժ․ 859

լուծում․
1) 5 * 5 = 25
2) 25 * 6 = 150

պատ․ 150 սմ²

վարժ․ 861

լուծում․
1) 2,673 * 4 = 10,692
2) 10,692 + 750 = 11, 448

պատ․ 114 մ 48 սմ

Մաթեմ 28․11․19

վարժ․ 844

ա) 90 սմ³
բ) 1,600 սմ³
գ) 231 սմ³
դ) 93,600 սմ³
ե) 1,000,000 սմ³
զ) 336,000 սմ³

վարժ․ 846

ա) 10 սմ³
բ) 9 սմ³

վարժ․ 850

ա)
ա1) 1,200 սմ³
ա2) 3,260 սմ³
ա3) 1,700 սմ³
բ)
բ1) 34,300 դմ³
բ2) 1,728,000 դմ³

վարժ․ 851

լուծում․
1) 120 * 60 = 7,200
2) 80 * 90 = 7,200
3) 7,200 + 7,200 = 14,400

պատ․ 14,400