Մաթեմատիկա․ 03․05․21

1124. Կատարե՛ք հանում.
ա) 3,56 – 2,14 ,
3,56
2,14
1,42
բ) 81,22 – 53,12
81,22
53,12
18,1
գ) 111,782 – 65,327 ,
111,782
65,327
46,455
դ) 17,1 – 8,256
17,1
8,256
8,9
ե) 0,625 – 0,1
0,625
0,1
0,525
զ) 7,35 – 6,35
7,35
6,35
1

1126. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3 – 0,1
3
0,1
2,9
բ) 5 – 2,63

5
2,63
2,37
գ) 10 – 9,68

10
9,68
0,32
դ) 1 – 0,047

1
0,047
0,953
ե) 25 – 10,38

25
10,38
14,62
զ) 102 – 96,24

102
96,24
5,76

1128. Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1
1,037
1
0,037
բ) 3,263 – 2

3,263
2
1,263
գ) 8,002 – 8
8,002
8
0,002
դ) 11,397 – 9

11,396
9
2,396
ե) 107,03 – 56

107,03
56
51,03
զ) 34,56 – 29

34,56
29
5,56

1136. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x + 1 = 5
(5 – 1) : 2 = 2
x = 2
բ) 3x + 1 = 5

(5 – 1) : 3 = 4/3
x = 4/3
գ) 8x – 1 = 7

(7 + 1) : 8 = 1
դ) 4x – 2 = 9

(9 + 2) : 4 = 11/4
x = 11/4
ե) 3 + 2x = 18

(18 – 3) : 2 = 15/2
x = 15/2
զ) 8 = x + 4

8 – 4 = 4
x = 4

1138. Գրե՛ք այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրում
միավորների և տասնյակների կարգերում եղած թվերի գումարը
հավասար է 4-ի։

13, 22, 31. 40