Ֆիզիկա.Մարմնի իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենք: Ռեակտիվ շարժում

1. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս։

Մարմնի իմպուլսը այն ֆիզիկական մեծությունն է, որը հաշվում ենք մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալով։

2. Ի՞նչ բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը։

Մարմնի իմպուլսը որոշվում է p = mv բանաձևով։

3. Ի՞նչ միավորով է չափվում իմպուլսը միավորների ՄՀ-ում։

Մարմնի իմպուլսը ՄՀ-ում չափվում է կգ * մ/վ բանաձևով։

4. Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է, թե՞ սկալյար։

Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է, իսկ իմպուլսի վեկտորը և արագության վեկտորը նույնն են։

5. Ի՞նչն են անվանում համակարգի իմպուլս։

Համակարգի իմպուլսը համակարգի բոլոր մարմինների իմպուլսի գումարն է։

6. Մարմինների ո՞ր համակարգն է կոչվում փակ։

Մարմնի համակարգը փակ է լինում, եթե համակարգի մարմինները արտաքին մարմինների հետ չեն փոխազդում, կամ արտաքին մարմինների հետ փոխազդուցությունը այնքան փոքր է, որ կարող է անտեսել։

7. Ձևակերպել իմպուլսի պահպանման օրենքը։

Փակ համակարգի իմպուլսը միշտ նույնն է մնում, անկախ այդ համակարգի մարմինների փոխազդեցությունից։

8. Ո՞ր շարժումն է կոչվում ռեակտիվ։

Ռեակտիվ շարժումը այն շարժումն է, որը առաջանում է, երբ մարմնից մի մասը անջատվում է որոշակի արագությամբ, որի հետևանքով մարմնի մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղղությունով արագություն։

9. Ի՞նչ կառուցվածք ունի հրթիռը։

Հրթիրը ունի երկու հիմնական մաս՝ պատյանը և վառելանյութը։ Պինդ վառելանյութ3երով աշխատող հրթիռներում օգտագործում են հատուկ տեսակի վառոդ, իսկ հեղուկ վառելանյութով աշխատող հրթիռներում՝ կերոսին կամ հեղուկ ջրածին։ Հրթիրի պատյանն ելքի փողակ ունի, որը ունի մեկ կամ մի քանի անցք, որոնցից շատ մեծ՝ մինչև 4 կմ/վ արագությամբ դուրս են նետվում այրման արգասիքները՝ բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի գազերը։

Հանրահաշիվ 24․11․22

149-ա,գ,ե․ Կիրառելով հաշվառման կոտորակների հատկությունները՝ տրված հանրահաշվական կոտորակը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով․

ա) x – 1/1 = x – 1

գ) x2 + 3xy – y2/1 = x2 + 3xy – y2

ե) (x – y)6x/3x = (x – y)2 = 2x – 2y

150-ա,գ,ե․ Կոտարակը ձևափոխեք այնպես, որ նրա արջև դրված նշանը փոխվի հակադիրով։

ա) 1 – a/a = -(1 – a/a) = a – 1/-a = –a – 1/a

գ) x – y/x + y = –x – y/x + y = y – x/-x – y = –y – x/x + y

ե) a + b/a2 + b2 = –a + b/a2 + b2 = -a – b/b2– a2 = –-a – b/a2 + b2

151-ա․ Կոտորակը ներայացրեք 36x2 հայտարարով կոտորակի տեսքով․

5/36 = 5x2/36x2

2/x2 = 72/36x2

11/3x = 132x/36x2

7/9x2 = 28/36x2

1/4x = 9x/36x2

152-ա,գ․ A միանդամը կամ բազմանդամը ընտրեք այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն․

ա) 4a/6a3 = 2/A

A = 3a2

գ) 3a2(x + y)/12ab(x + y) = A/4b

3a2x + 3a2y/12abx + 12aby = A/4b

A = 0,5a + 0,5a = a

A = a

153-ա,գ,ե․ Կրճատեք կոտորակը․

ա) 4/8 = 1/2

գ) 45/210 = 3/14

ե) 2a/6 = a/3


ՏՆԱՅԻՆ․


149-բ,դ,զ,ը. Կիրառելով հաշվառման կոտորակների հատկությունները՝ տրված հանրահաշվական կոտորակը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով․

բ) 3x + y/1 = 3x + y

դ) x2 – 2xy + y2/1 = x2 – 2xy + y2

զ) 15(x + y)/5 = 3(x + y) = 3x + 3y

ը) x2 – 4xy + 4y2/x – 2y = x – 2x + 4y2 = 4y2 – x

150-բ,դ,զ. Կոտարակը ձևափոխեք այնպես, որ նրա արջև դրված նշանը փոխվի հակադիրով։

բ) –x/x – 3 = -x/3 – x

դ) –a2 + 1/a – 2 = -a2 – 1/2 – a

զ) –1/2x + 3y = -1/-2x – 3y

ը) –-x – y/-a – b = x + y/a + b

151-բ. Կոտորակը ներայացրեք 20x2y հայտարարով կոտորակի տեսքով․

1/20y = x2/20x2y

5/x2 = 100y/20x2y

7/20 = 7x2y/20x2y

11/2x = 110xy/20x2y

3/5xy = 12x/20x2y

152-բ,դ. A միանդամը կամ բազմանդամը ընտրեք այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն․

բ) 12x2y/48xy = x/A

A = 4

դ) 7mn(x – y)2/14(x – y)3 = mn/A

A = 2(x – y) = 2x – 2y

153-բ,դ,զ,ը. Կրճատեք կոտորակը․

բ) 8/12 = 2/3

դ) 256/924 = 24/231

զ) 14a/21ab = 2/3b

ը) 8m3n/12m2 = 2mn/3

Քիմիա 23․11․22

1.

ա)
2,408 * 1024
n = ————— = 4 մոլ
6,02 * 1023

բ) M(H2O) = 18գ/մոլ
m = M * n = 18 * 4 = 72 գ

2․

160
————— = 2.66*10-22
6,02 * 1023

3.

6,02 * 1023
————— = 7,525 * 1022
8

ա) 0,125 մոլ

բ) 0,125 մոլ * 6,02 * 1023 : 3 = 2.508 * 1022

4.

n (S) = 1/3n(O3)
n (S) = 1/3 * 0,18 = 0,06
0,18 + 0,06 = 0,24

5.

H2S – 18 էլեկտրոն
n = 1/18 մոլ
M(H2S) = 34գ/մոլ

m = M (H2S) * n = 34/18գ = 17/9գ

34 մոլեկուլային զանգված

6․

ա) Fe2O3

բ) Fe2O3

Fe2 = 26 * 2 = 52
O3 = 8 * 3 = 24
Fe2 + O3 = 76

76 մոլ էլեկտրոն

Հանրահաշիվ 23․11․22

137-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

ա) 102/122 = (10/12)2

գ) 254/78 = (25/72)4

ե) m3m5/a8 = m8/a8 = (m/a)8


138-ա,գ,ե․ Համեմատեք թվերը․

ա) 34 և 43
34 = 81
43 = 64
34 > 43

գ) 1020 և 2010

1020 = 1010 * 1010
2010 = 1010 * 210

1020 > 2010

ե) 19992000 > 19981999


139․ Ներկայացրեք a2 հիմքով աստիճանի տեսքով։

ա) (a5)2 = a10 = (a2)5

բ) (a3)4 = a12 = (a2)6

գ) (a6)7 = a42 = (a2)21


141․ Ներկայացրեք քառակուսու տեսքով․

ա) a4 = (a2)2

բ) a20 = (a10)2

գ) a50 = (a25)2


143․ Գոնե մի եղանակով ներկայացրեք 3 արտադրիչների տեսքով․

ա) 56 = 5 * 52 * 53

բ) b5 = b2 * b4 * b-1

գ) (ab)4 = a2 * b2 * (ab)2


145-ա,գ,ե․ Աստղանիշի փոխարեն գրեք այնպիսի թիվ, որ հավասարությունը ճիշտ լինի․

ա) 35 * * = 38
35 * 33 = 38

գ) 24 * * = 22
24 * 2-2 = 22

ե) (43)* = 415
(43)5 = 415


ՏՆԱՅԻՆ․


137-բ,դ,զ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

բ) 43/56 = (4/52)3

դ) (m3)4/(a4)3 = m12/a12 = (m/a)12

զ) (n6)12/a12 = (n6/a)12

138-բ,դ. Համեմատեք թվերը․

բ) 24 և 42
24 = 22 * 22
42 = 22 * 22
24 = 42

դ) 100200 և 200100

100200 = 10010 * 10010
200100 = 10010 * 210

100200 > 200100

140․ a50-ը ներկայացրեք տվյալ հիմքով աստիճանի տեսքով․

ա) a50 = (a5)10

բ) a50 = (a2)25

գ) a50 = (a10)5

142․ Գոնե մի եղանակով ներկայացրեք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով․

ա) 710 = 73 * 77

բ) a6 = a2 * a4

գ) (cd)7 = c7 * d7

145-բ,դ,զ․ Աստղանիշի փոխարեն գրեք այնպիսի թիվ, որ հավասարությունը ճիշտ լինի․

բ) 43 * * = 46
43 * 43 = 46

դ) (53)* = 56
(53)2 = 56

զ) 2* * 3* = 63
23 * 33 = 63

Գրականություն․ Ավետիս Իսահակյան․ Ուշինարա

1. Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

դեգերել – թափառել, ման գալ
աղերսել – աղաչել
հռչակ – բարի անուն ունեցող
ոճիր – ծանր հանցանք
ապաստանել – պատսպարվել
սրտահոժար – պատրաստված
ձեղուն – տանիք
նժար – կշեռքի թաթերից յուրաքանչյուրը
հավիտենական – սկիզն և վերջ չունեցող

2. Զրույցի առանձին հատվածները վերնագրիր:

1․ Արդար դատավորը
2․ Աղավնու փախուստը
3․ Անգղի պահանջը
4․ Աղավնու փրկագինը
5․ Ուշինարայի զոհաբերությունը

3. Բնութագրիր Ուշինարային:

Ուշինարան արդար, իմաստուն, նվիրված և անձնազոհ մարդ էր, մաքուր խորհուրդներ էր տալիս, համեստ կյանք ուներ և օգնում էր աղքատներին և ուխտավորներին։

4. Դուրս գրիր հիմնական ասելիքը ներկայացնող հատվածը:

— Ես Ինդրան եմ,— ձայնեց անգղը,— տիեզերքի իշխանը, իսկ աղավնին` հուր Ագնիի ոգին: Մենք եկանք քո առաքինությունը փորձելու համար:
Հավիտենական փառքով դու զարդարեցիր քեզ, ո՛վ Ուշինարա, որովհետև քո իսկ մարմնով խղճացիր փոքրիկ աղավնուն և քո կյանքով փրկեցիր թշվառին:

5. Այլ կերպ վերնագրիր զրույցը:

Դատավորի Փորձությունը։

Հայոց լեզու․ 22․11․22

1. Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, ե, եղ:

Անտուն,
Անիմաստ
Անգույն, դժգույն, գունատ
Ոսկե, ոսկյա
Երկաթե, երկաթյա
Անհամ, համեղ

2. Տրված բայերից ածականներ կազմի՛ր և ընդգծի՛ր  ածականակերտ ածանցները:

Վստահել, համակրել, բացատրել, դյութել, գրավել, հուզել, բարկանալ, վախենալ, ամաչել, պարծենալ:

Վստահելի
համակրելի
բացատրելի, անբացատրելի
դյութելի
գրավելի
հուզելի
բարկանալի
վախենալի
ամաչելի
պարծենալի

3. Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր ածականներով  և ընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:

Յոթ գյուխ ունեցոդ, երկու երես ունեցող, երկու փող ունեցող, եռանդով օժտված, շատ բուրդ ունեցոդ, գույն ունեցող, թևեր ունեցող, մեծ ուժ ունեցող, երեք տարի (ամ) տևող, տասը տարեկան:

Յոթգլխանի, երկերեսանի, երկփողանի, եռանդոտ, բրդոտ, գունավոր, թևավոր, ուժեղ, եռամյա, տասնամյա

4. Կետերը փոխարինի՛ր ածականակերտ ածանցներով:

…կենդան, …կամ, …խոսկան, հայր.., կիս…, փառ…, վայր…, աղ…., արևել…, երևան…, ընկեր…, կծ…, ազդ…, թրթռ…, հնչ…, շաչ…, խոհ…, դողդոջ…:

անկենդան, դժկամ, չխոսկան, հայրական, կիսատ, փառավոր, վայրի, աղի, արևելյան, Երևանցի, ընկերական, կծու, ազդու, թրթռուն, հնչուն, շաչուն, խոհանոց, դողդոջուն:

5․ Ընդգծված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով և բացատրի՛ր, թե այդ ածականներն ինչո՛ւ ոչ թե ուն, այլ  յուն ածանցով են կազմվել:

 Օրինակ`

Ահեղաշաչյուն փոթորիկ — Ահեղ շաչյունով փոթորիկ:
Քաղցրահնչյուն մեղեդի — Քաղցր հնչյունով մեղեդի։
Քնքշաշրշյուն զգեստ — Քնքուշ շրշյունով զգեստ։
Բարեհնչյուն ձայն — Բարի հնչյունով ձայն։
Դառնահնչյուն ոռնոց — Դառը հնչյունով ոռնոց։

Յուն է և ոչ թե ուն, որովհետև մի ածականով և մի այլ գոյականով բարդ ածական են կազմել։

Ֆիզիկա․ Հավաասարաչափ արագացող շարժման արգություն։ Ճանապարհը հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում։ Ազատ անկում: Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով:

1․ Ինչպե՞ս են որոշում առանց սկզբնական արագության հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը։

v = at

2․ Ո՞րն է  հավասարաչափ շարժում կատարող մարմնի անցած ճանապարհի երկրաչափական իմաստը։

Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսի, որում էջերը v-ն և t-ն են։

3․ Բացատրել՝ ինչպե՞ս կարելի է  հավասարաչափ արագացող շարժման արագության գրաֆիկի միջոցով որոշել մարմնի անցած ճանապարհը։

s = vմիջինt

4․ Գրել առանց սկզբնական արագության հավասարաչափ արագացող շարժում   կատարող մարմնի անցած ճանապարհի բանաձևը։

s = at2/2

5․ Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում։

Ազատ անկումը մարմնի այն անկումն է, որը լինում է երբ մարմինը վակուումում է և մարմինը միայն Երկրի ձգողությամբ ազդեցությամբ է ընկնում։

6. Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը:

s = gt2/2

Ըստ Գալիլեյի օրենքը, ազատ անկումը հավասարաչափ արագացող շարժում։ Հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում, v = at և s = vt/2, որի հետևանքով s = at2/2: Ազատ անկման դեպքում մարմնի վրա միայն ազգում է Երկրի ձգողությունը, որը նշանակում է, որ a = g: Ապա ազատ անկման ժամանակ, s = gt2/2։

7. Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը:

Գալիլեյի օրենքը պնդում է, որ օդի բացակայությամբ, մարմնի անկումը միշտ հավասարաչափ արագացող շարժում է։

8. Որ շարժումն են անվանում շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:

Շրջանագծային հավասարաչափ շարժումը այն շարժումն է, որի հետաձիգը շրջանագիծ է։

9. Ինչ ուղղություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում:բերել օրինակներ

Շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում արագության ուղղությունը նույնն է հետագծի ծանկացած կետից տարած շոշափողին։

10. Ինչ է պտտման պարբերությունը:

Պտտման պարբերությունը այն ժամանակամիջոցն է, որի ընթացքում հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ։ Պտտման պարբերությունը նշանակվում է T տառով։

11. Ինչ է պտտման հաճախությունը,և որն է նրա միավորը:

Պտտման հաճախությունը միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտույտների թվին։ Պտտման պարբերությունը նշանակվում է n տառով։ Պտտման հաճախության չափման միավորը N/t-ն է, որում N-ը t ժամանակամիջոցում կատարած պտույտներն է։

12. Գրել և բացատրել պտտման պարբերության և հաճախության կապն արտահայտող բանաձևը:

n = 1/T, T = 1/n

13. Ինչպես կարելի է հաշվել շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմնի արագությունը,եթե հայտնի են շրջանագծի շառավիղը և պտտման պարբերությունը կամ պտտման հաճախությունը:

Պտտման պարբերությունով՝ v = 2πR/T:
Քանի որ T = 1/n, պտտման հաճախությունով՝ v = 2πRn:

Հանրահաշիվ 17․11․22

130․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով ատիճանի տեսքով․

ա) a-3 * b-3 = (ab)-3

բ) 72 * 2-3 * 7 = 73 * 23 = 73 * 1/23 = (7 * 1/2)3 = (7/2)3


133-ա,գ,ե,է․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) 23 * 24 = 27

գ) 43 * 42 * 4 = 46

ե) 36 * 37 * 3 * 3 = 315

է) 112 * 112 * 112 = 116


134-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) a5 * a4 = a9

գ) a10 * a = a11

ե) a * a = a2


135-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) 25 : 24 = 2

գ) 59 : 5 = 58

ե) 57/513 = 5-6


136-ա,գ,ե․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

ա) a7 : a3 = a4

գ) a6 : a = a5

ե) a20/a22 = a-2


ՏՆԱՅԻՆ․


131․ Արտահայտությունը ներկայացրեք աստիճանների արտադրյալի տեսքով․

ա) (a2b-5)3 = (a2)3 * (b-5)3 = a6 * b-15

բ) (a-7b2)-2 = (a-7)-2 * (b2)-2 = a14 * b-4

գ) (a-3b-5)-4 = (a-3)-4 * (b-5)-4 = a12 * b20

133-բ,դ,զ,ը․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) 5 * 56 = 57

դ) 72 * 7 * 75 = 78

զ) 64 * 64 * 63 * 62 = 613

ը) 93 * 96 * 92 * 94 * 9 = 916

134-բ,դ,զ. Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) a3 * a8 = a11

դ) a * a7 = a8

զ) a * a2 * a3 * a4 = a10

135-բ,դ,զ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) 37 : 38 = 3-1

դ) 103/10 = 102

զ) 812/810 = 82

136-բ,դ,զ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով, եթե ա ≠ 0.

բ) a8 : a12 = a-4

դ) a12/a4 = a8

զ) a20/a = a19

Հանրահաշիվ 10․11․22

115-ա,գ․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

ա) 50 = 1

գ) (-1,2)0 = 1


116-ա,գ,ե,է․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

ա) 24/23 = 21 = 2

գ) 24/25 = 2-1 = 0,5

ե) 35/34 = 31 = 3

է) (-0,3)4/(-0,3)5 = (-0,3)-1 = 1/1 : –3/10 = 1/1 * –10/3 = –10/3 = -3 1/3


118-ա,գ,ե,է,թ,ի,խ․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

ա) 2 * 2 * 2 = 23

գ) 1/32 = 1/9 = 3-2

ե) 1/3 = 3-1

է) 5 = 51

թ) 1/25 = 5-2

ի) 97/95 = 92

խ) (-1/5)3 : (-1/5)7 = (-1/5)-4


119-ա,գ․ Գտեք արտահայտության արժեքը․

ա) 104 = 10000
103 = 1000
102 = 100
101 = 10
100 = 1
10-1 = 0,1
10-2 = 0,01
10-3 = 0,001
10-4 = 0,0001

գ) (-3)3 = -27
(-3)2 = 9
(-3)1 = -3
(-3)0 = 1
(-3)−1 = –1/3
(-3)−2 = 1/9
(-3)−3 = –1/27


ՏՆԱՅԻՆ․

115-բ,դ․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) (-1/3)0 = 1
դ) (-1)0 = 1


116-բ,դ,զ,ը․ Գտեք թվային արտահայտության արժեքը․

բ) 24/24 = 1

դ) 25/27 = 2-2 = 0,25

զ) 3100/3100 = 1

ը) 0,27/0,25 = 0,22 = 0,04


118-մնաց․ Ներկայացրեք ամբողջ ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

բ) 23 * 25 = 2-2

դ) 4 = 41

զ) 1/3 * 3 * 3 * 3 = 1/34 = 3-4

ժ) 23 * 23 = 21

լ) 0,56/0,57 = 0,5-1


119-բ․ Գտեք արտահայտության արժեքը․

բ) 25 = 32
24 = 16
23 = 8
22 = 4
21 = 2
20 = 1
2−1 = 0,5
2−2 = 0,25
2−3 = 0,125
2−4 = 0,0625
2−5 = 0,03125

Հայոց լեզու 10․11․22

1․ Որոշիր, թե որ հոլովով են դրված հետևյալ գոյականները: 

Փողից,  ձեռքով, փշին, սրտում, աչքի:

Փողից – բացառական
Ձեռքով – գործիական
Փշին – տրական
Սրտում – ներգոյական
Աչքի – սեռական

2․ Որոշիր՝ ընդգծված բառերը որ հոլովով են դրված:

Հայրենիքից (բացառական) հեռու ապրող մարդը միշտ տխուր և միայնակ է:
Դա մի շքեղ շինություն էր, որը գտնվում էր քաղաքից (բացառական) հեռու բլրի (սեռական) վրա:
Մոտենալով կարկաչուն գետակին (տրական) տղան փայտով (գործիական) ստուգեց խորությունը և զգուշորեն ոտքը մտցրեց ջրի (սեռական) մեջ:
Երկնքի (սեռական) կապույտ անդորրության մեջ երևում էին արևի առաջին շողերը, (հայցական) որոնք ավետում էին պայծառ օր:

3․ Հոլովիր հետևյալ բառերը՝ քար, մարդ, քույր, օր, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն:

ուղղականսեռականտրականհայցականբացառականգործիականներգոյական
քարքարքարիքարի(ն)քարըքարիցքարովքարում
մարդմարդմարդումարդու(ն)մարդունմարդուցմարդովմարդու մեջ
քույրքույր(ը)քրոջքրոջ(ը)քույր(ը)քրոջիցքրոջովքրոջ մեջ
օրօր(ը)օրվաօրվա(ն)օր(ը)օրվանիցօրովօրվա մեջ
մայրմայրմորմոր(ը)մորըմորիցմորովմոր մեջ
աշունաշունաշնանաշնան(ը)աշունըաշնանիցաշնանովաշնան մեջ
գլուխգլուխգլխիգլխի(ն)գլուխըգլխիցգլխովգլխում
բնությունբնությունբնությանբնության(ը)բնությունըբնությունիցբնությամբբնության մեջ

4․Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Նյու Յորքի բնակիչները զարմանքով դիտում էին 19-ամյա մի ուսանողի, որը սիրալիր ժպիտով սեղմում էր մի մեծ հանրախանութ մտնող բոլոր այցելուների ձեռքերը: Այդ ձևով 8643-րդ հաճախորդին ողջունելուց հետո նա վեր պարզեց կապտած ձեռքը և բացականչեց.
* Ուռա´: Ռուզվելտի ռեկորդը գերազանցեցի:
Հավանաբար քչերին է հայտնի, որ 1907 թվականի Սպիտակ տանը մի ընդունելության ժամանակ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահը սեղմել էր 8513 մարդու ձեռք:

5․ Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Երբեմն ծովից (ծով) լույս է դուրս գալիս: Այն դիտվում է մակերեսային տաք ջրերից (ջրեր)՝ ալիքների (ալիք) կապտականաչավուն լուսարձակման (լուսարձակում) տեսքով(տեսք): Ծովային լուսարձակման (լուսարձակում) գլխավոր աղբյուրը միաբջիջ օրգանիզմներն են, որոնք ինչպես բույսերի (բույսեր), այնպես էլ կենդանիների (կենդանիներ) հատկություն ունեն: Նրանք արևի (արև) էներգիան լուսային էներգիայի (էներգիա) վերածելու բացառիկ ունակություն ունեն: Քիմիական բարդ ռեակցիաների (ռեակցիա) հետևանքով (հետևանք) առաջանում է «սառը» լուսարձակում, որը չի ուղեկցվում ջերմության (ջերմություն) արտադրությամբ (արտադրություն):