Մաթեմատիկա 10․05․21

1174-ա,գ,ե,է,թ․ Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184
գ) 0,0225 ։ 15 = 0,0015
ե) 6,25 ։ 125 = 0,05
է) 11,223 : 3 = 3,741
թ) 13,041 : 23 = 0,567

1175- ա,գ,ե,է,թ,ժա․ Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3 = 17,5
գ) 30,303 ։ 33,3 = 0,91
ե) 35,601 ։ 0,01 = 3560,1
է) 14,924 ։ 0,82 = 18,2
թ) 189,1 ։ 0,305 = 620
ժա) 0,001 ։ 0,2 = 0,005

1184․ Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9,
0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

837,21

1186-ա,գ,ե,է․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 8x + 3 = 14
x = (14 – 3) : 8
x = 11 : 8
x = 1,375
գ) 5x – 10 = 2
x = (2 + 10) : 5
x = 12 : 5
x = 2,4
ե) 6 + 7x = 16
x = (16 – 6) : 7
x = 10 : 7
x = 10/7
է) 6 = 11 – x,
x = 11 – 6
x = 5

ՏՆԱՅԻՆ․

1174-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 17,024 ։ 4 = 4,256
դ) 10,5 ։ 7 = 1,5
զ) 10,08 ։ 24 = 0,42
ը) 374,17 : 31,

1175-բ,դ,զ,ը,ժ,ժբ․ Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 4,221 ։ 0,63 = 6,7
դ) 9,3456 ։ 10,62 = 0,88
զ) 0,13464 ։ 0,396 = 0,34
ը) 788,48 ։ 1,28 = 616
ժ) 13,536 ։ 0,423 = 32
ժբ) 10,74197 ։ 87,05 = 0,1234

1185․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։
Գտե՛ք նրա ծավալը։

2299968սմ2

1186-բ,դ,զ,ը․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x + 7 = 10
x = (10 – 7) : 3
x = 3 : 3
x = 1
դ) 3x – 57 = 88
x = (88 + 57) : 3
x = 145 : 3
x = 145/3 = 48 1/3
զ) 4x = 48,
x = 48 : 4
x = 12
ը) 18 = 9x – 13,
x = (18 + 13) : 9
x = 31 : 9
x = 31/9 = 3 4/9

Մաթեմատիկա 05.05.21․

1130-ա,գ. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05
10,05 – 7,86 = 2,19
x = 2,19
գ) 117,18 – x = 38,241

38,241 + 117,18 = 155,421
x = 155,421

1131. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։
Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր
կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

Լուծում․
1) 10,01 – 3,2 = 6,81
2) 6,37 – 5,5 = 0,87
3) (6,81 + 0,87) * 2 = 15,36

1133-ա. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 = 188,8

1140. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։ Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների հատումից։

12

1142. Հախճասալիկներով պետք է երեսապատել պատի մի ուղղանկյունաձև մասը, որի լայնությունը 6 մ է, երկարությունը՝ 9 մ։ Հախճասալիկը 15 սմ կողմով քառակուսի է։ Քանի՞ հախճասալիկ կպահանջվի։

լուծում․
1) 600 : 15 = 40
2) 900 : 15 = 60
3) 60 * 40 = 2400

պատ․ 2400 հախճասալիկ։

ՏՆԱՅԻՆ․

1130-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 43,19 + x = 45,114
45,114 – 43,19 = 1,924
x = 1,924
դ) 53,27 + x = 90։

90 – 53,27 = 36,73
x = 36,73

1133-բ․ Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 = 1,3125

1141․ Ինչքա՞ն է 108‐րդ նկարում ներկայացված
պատկերի ներկված մասի մակերեսը,
եթե քառակուսու կողմը 11 սմ է, իսկ
շրջանի մակերեսը՝ 15 սմ2։

լուծում․
1) 11 * 11 = 121
2) (15 : 2) * 4 + (15 : 4) * 4 = 45
3) 121 – 45 = 76

պատ․ 76 սմ2

1143․ Ուղանկյուն զուգահեռանիստի չափումներն են՝ 2 5/6սմ, 2 8/9սմ և
3 սմ։ Որոշե՛ք զուգահեռանիստի ծավալը և գտե՛ք, թե նիստերից
որը ավելի մեծ մակերես ունի։

լուծում․
1) 17/6 * 26/9 = 221/27
2) 221/27 = 221/9 (24 5/9)
3) 3 * 26/9 = 26/3

պատ․ 24 5/9սմ3, 8 2/3սմ2

Մաթեմատիկա 06․05․21

1148-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95 = 11,3538
գ) 0,782 ⋅ 0,55 = 0,43010
ե) 1,11 ⋅ 0,32 = 0,3552
է) 0,1 ⋅ 0,001 = 0,0001

1150-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7 = 43,757
գ) 18,11 ⋅ 30 = 543,30
ե) 0,04 ⋅ 85 = 3,40
է) 7,86 ⋅ 12 = 94,32

1152-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36 = 4,32
գ) 5 ⋅ 66,99 = 334,95
ե) 77 ⋅ 0,98 = 75,46
է) 85 ⋅ 18,43 = 1566,55

1160․ Գտե՛ք 17‐ի բազմապատիկ բոլոր երկնիշ թվերը։

17, 34, 51, 68, 85:

ՏՆԱՅԻՆ․

1148-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 16,387 ⋅ 0,29
դ) 17,32 ⋅ 896,1

1150-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,302 ⋅ 5 = 1,51
դ) 14,55 ⋅ 2 = 29,1
զ) 6,37 ⋅ 9 = 57,33
ը) 12,5 ⋅ 80 = 1000

1152-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 200 ⋅ 1,25 = 250
դ) 4 ⋅ 2,575 = 10300
զ) 134 ⋅ 1,73 = 231,82
ը) 9 ⋅ 34,392 = 309,528

1161․ Ո՞րն է այն ամենամեծ բնական թիվը, որին բաժանվում են 48 և
64 թվերը։

16-ը:

1164․ Գրե՛ք այն բոլոր կանոնավոր կոտորակները, որոնց հայտարարները
միանիշ թվեր են։

1/2
1/3, 2/3
1/4, 2/4, 3/4
1/5, 2/5, 3/5, 4/5
1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8
1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9

Մաթեմատիկա 07․05․21

1156-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03
0,376 > 0,3078
գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8
16,128 > 14
ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77
6,64815 < 6,9223

1157-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2 = 0,640
գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7 = 793,44
ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2 = 9,8

1158-ա,գ,ե,է․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586
գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704
ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104
է) (–0,72) ⋅ (–0,27) = 0,1944

1167․ Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված
այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 30o‐ով մեծ է
մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները։

Լուծում․
1) 180 : 2 + (30 : 2) = 105
2) 180 : 2 – (30 : 2) = 75

Լուծում2.
1) (180 – 30) : 2 = 75
2) 75 + 30 = 105

պատ․ 75o և 105o

1169․ Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է
անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն
մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100 կմ/ժ
արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է
մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

Լուծում․
1) 80 * 5 = 400
2) 400 : 2 : 100 = 2
3) 400 : 2 : 50 = 4
4) 2 + 4 = 6

պատ․ 6 ժամ

ՏՆԱՅԻՆ․

1156-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45
131,33 > 126
դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2
47,175 > 11,36
զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083
6 < 8,3

1157-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93) = 76,0833
դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3 = 273,91
զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5 = 3077

1158-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բազմապատկում.

բ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767
դ) 20,02 ⋅ (–11,99) = -240,0398
զ) 12,12 ⋅ 10,01 – 121,3212
ը) (–3,61) ⋅ 9,8766 = 35,654526

1168․ Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։

Լուծում․
1) 240 : 4 = 60
2) 60 * 60 = 3600

պատ․ 3600 սմ2

1170․ Շոգենավն առաջին օրն անցավ ամբողջ ճանապարհի 1/7‐ը, իսկ
երկրորդ օրը՝ 2/7‐ը։ Ճանապարհի ո՞ր մասը մնաց անցնելու։

լուծում․
1) 7 – (2 + 1) = 4

պատ․ ճանապարհի 4/7 մասը

Մաթեմատիկա․ 03․05․21

1124. Կատարե՛ք հանում.
ա) 3,56 – 2,14 ,
3,56
2,14
1,42
բ) 81,22 – 53,12
81,22
53,12
18,1
գ) 111,782 – 65,327 ,
111,782
65,327
46,455
դ) 17,1 – 8,256
17,1
8,256
8,9
ե) 0,625 – 0,1
0,625
0,1
0,525
զ) 7,35 – 6,35
7,35
6,35
1

1126. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3 – 0,1
3
0,1
2,9
բ) 5 – 2,63

5
2,63
2,37
գ) 10 – 9,68

10
9,68
0,32
դ) 1 – 0,047

1
0,047
0,953
ե) 25 – 10,38

25
10,38
14,62
զ) 102 – 96,24

102
96,24
5,76

1128. Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1
1,037
1
0,037
բ) 3,263 – 2

3,263
2
1,263
գ) 8,002 – 8
8,002
8
0,002
դ) 11,397 – 9

11,396
9
2,396
ե) 107,03 – 56

107,03
56
51,03
զ) 34,56 – 29

34,56
29
5,56

1136. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x + 1 = 5
(5 – 1) : 2 = 2
x = 2
բ) 3x + 1 = 5

(5 – 1) : 3 = 4/3
x = 4/3
գ) 8x – 1 = 7

(7 + 1) : 8 = 1
դ) 4x – 2 = 9

(9 + 2) : 4 = 11/4
x = 11/4
ե) 3 + 2x = 18

(18 – 3) : 2 = 15/2
x = 15/2
զ) 8 = x + 4

8 – 4 = 4
x = 4

1138. Գրե՛ք այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրում
միավորների և տասնյակների կարգերում եղած թվերի գումարը
հավասար է 4-ի։

13, 22, 31. 40

Մաթեմատիկա 28․04․21

1101-ա,գ,ե․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64
գ) 0,382 < 0,45
ե) 78832,91 > 78732,91

1102-ա,գ,ե․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –6,73 > –6,81
գ) –11,2 > –11,21
ե) –0,38 > –1,001,

1103-ա,գ,ե․ Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
կոտորակների միջև.

ա) 5,68 և 6,7
6
գ) 7,2 և 8,2
8
ե) 2,833 և 4,11
3, 4

1104-ա,գ․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի
ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 7,21 > 7,2
գ) 55,3 < 56,4

1111․ Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է
առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք
եռանկյան պարագիծը։

լուծում․
1) 2,6 + 1,5 = 4,1
2) 4,1 + 1,8 = 5,9
3) 2,6 + 4,1 + 5,9 = 12,6

1113-ա,գ․ Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

ա) 25/7 = 3 4/7
գ) 627 = 313 1/2

ՏՆԱՅԻՆ․

1101-բ,դ,զ․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

բ) 72,93 > 73,851
դ) 15,899 > 14,9
զ) 663,0001 < 663,0002

1102-բ,դ,զ․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

բ) –0,432 > –1,431
դ) –3,756 < –3,706
զ) –5,555 < –4,999

1103-բ,դ,զ․ Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
կոտորակների միջև.

բ) 2,001 և 3,5
3
դ) 1,5 և 3,5
2, 3
զ) 7,1 և 10,2
8, 9, 10

1104-բ,դ․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի
ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

բ) 99,2 > 98,9
դ) 3,285 > 3,185

1112-ա․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 370783 ։ 1081 + (24591 – 1824) ⋅ 5 = 343 + 113835 = 114178

370783|1081
3243 |343
4648
4324
3243

1113-բ,դ․ Անկանոն կոտորակը ներկայացրե՛ք խառը թվի տեսքով.

բ) 321/18 = 16 1/2
դ) 111/5 = 22 1/5

Մաթեմատիկա 26․04․21

1081․ Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու
կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված
քառակուսու պարագիծը։

լուծում․
1) 37,2 սմ * 10 = 372 սմ
2) 372 * 4 = 1488 սմ

պատ․ 1488 սմ

1083․ Քառակուսու կողմի երկարությունը 7,16 դմ է։ Եթե նրա
պարագիծը մեծացնենք 100 անգամ, որքա՞ն կլինի ստացված
քառակուսու կողմի երկարությունը։

լուծում․
1) 71,6 սմ * 4 = 286,4
2) 286,4 * 100 = 28640
3) 28640 : 4 = 7160

լուծում2․
1) 71,6 * 100 = 7160

պատ․ 716 դմ

1092-ա,գ,ե․ Համեմատե՛ք.

ա) |–2| < |2|
գ) |–100| < |0|,
ե) |3/8| > |-1/5|

1093․ Գնել են կոնֆետի 12 մեծ և փոքր տուփեր։ Մեծ տուփի
կոնֆետների զանգվածը 800 գ է, իսկ փոքրինը՝ 500 գ։
Կոնֆետների ընդհանուր զանգվածը 6 կգ 900 գ է։ Քանի՞ մեծ և
քանի՞ փոքր տուփ կոնֆետ են գնել։

լուծում.
1) (6900 – 500 * 12) : (800 – 500) = 3

պատ․ 3 մեծ, 9 փոքր

1095-գ․ Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝

գ) 90 %-ով
100 : (100 – 90) = 10
10 անգամ կպակասի գինը։

ՏՆԱՅԻՆ․

1082․ Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։
Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10
անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

լուծում․
1) 36,6 * 20 + 24,2 : 5 =
732 + 4,84 = 736,84 սմ

1092-բ,դ,զ․ Համեմատե՛ք.

բ) |3 1/4| > |–4|
դ) |–12,9| > |–13|
զ) |-7 2/3| < |20/3|

1094․ Խանութ են բերել 2 տ կաղամբ և 800 կգ վարունգ։ Առաջին օրը
վաճառել են կաղամբի 40 %-ը և վարունգի 20 %-ը։ Ո՞ր
բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել և քանի՞ անգամ շատ։

լուծում․
1) 2000 : 5 * 2 = 800
2) 800 : 5 = 160
800 > 160
3) 800 : 160 = 5

պատ․ ավելի շատ վաճառեցին կաղամբից՝ 5 անգամ շատ։

1095-ա․Քանի՞ անգամ պակասեց ապրանքի գինը, եթե գինը իջավ՝

ա) 50 %-ով
100 : 100 – 50 = 2
2 անգամ պակասեց։

Մաթեմատիկա 23․04․21

1076-ա․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 80,1 + 2098,4 = 2178,5

1078-ա,գ,ե․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01
0,01 + 0,99 = 1
x = 1
գ) x – 8,64 = 0,
0 + 8,64 = 8,64
x = 8,64
ե) x – 0,3 = 1,

0,3 + 1 = 1,3
x = 1,3

1079․ Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:

4,11 + 2,65 + 3,8 = 10,56

1080-ա,գ,ե․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք
գումարումը.

ա) 4,88 + 9/10 = 5,78
գ) 65,3 + 11/10 = 66,4
ե) 0,3 + 7/10 + 8,6 = 9,6

1088-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x + 1/3 = 1
1 – 1/3 = 2/3
x = 2/3
գ) 5 ⋅ x + 2 = 12
(12 – 2) : 5 = 2
x = 2

1090․ Համեմատե՛ք մեծ եռանկյան պարագիծը փոքր եռանկյունների
պարագծերի գումարի հետ (տե՛ս նկ. 106)։

Հավասար են։

ՏՆԱՅԻՆ․

1076-բ․ Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10 = 4533 + 185,66 = 4718,66

1078-բ,դ,զ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 4,52 = x – 10,48
4,52 + 10,48 = 15
x = 15
դ) 20,3 = x – 0,45
20,3 + 0,45 = 20,75
x = 20,75
զ) 17,4 = x – 11,2։
11,2 + 17,4 = 28,6
x = 28,6

1080-բ,դ,զ․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառումով և կատարե՛ք
գումարումը.

բ) 27/100 + 5,03 = 5,3
դ) 121/100 + 9,85 = 11,06
զ) 0,94 + 219/100 + 1,2 = 4,33

1088-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 2 ⋅ x = 3,
3 : 2 = 1,5
x = 1,5
դ) 4/5 + x = 2։

2 – 4/5 = 6/5
x = 6/5

1089․ Գրե՛ք 24 թվի բոլոր բաժանարարները։ Քանի՞սն են դրանք։

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
8 բաժանարարներ։

Մաթեմատիկա 22․04․21

1071-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,82 + 41,705 = 45,525
գ) 8,903 + 152,9 = 161,803
ե) 5,51 + 6,36 = 11,87

1072-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4) = -4,6
գ) (–0,37) + (–6,23) = -6,6
ե) (–1,001) + (–2,456) = -3,457

1074-ա,գ,ե․ Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) 2 + 0,38 = 2,38
գ) 100 + 0,096 = 100,096
ե) 0,836 + 10 = 10,836

1075-ա,գ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) z – 0,615 = 0,02
0,02 + 0,615 = 0,635
z = 0,635
գ) 27 = z – 10,0001,
27 + 10,0001 = 37,0001
z = 37,0001

1085-ա,գ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02 * 10 = 70,2
գ) 20 * 10 = 200

1086-ա,գ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11 : 100 = 0,3211
գ) 2,32 : 100 = 0,0232

ՏՆԱՅԻՆ․

1071-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գումարում.

բ) 0,921 + 4,8 = 5,721
դ) 0,0032 + 1119,69 = 1119,6932
զ) 0,002 + 0,00017 = 0,00217

1072-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գումարում.

բ) (–8,75) + (–1,25) = -10
դ) (–4,38) + (–2,04) = -6,42
զ) (–18,203) + (–0,411) = -18,614

1074-բ,դ,զ․ Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) 1 + 15,07 = 16,07
դ) 20 + 4,097 = 24,097
զ) 5,0001 + 18 = 23,0001

1075-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) z – 18,2 = 124,01
124,01 + 18,2 = 142,21
z = 142,21
դ) 654,1 = z – 5037,203։

654,1 + 5037,203 = 5691,303

1085-բ,դ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

բ) 83,204 * 10 = 832,04
դ) 0,008 * 10 = 0,08

1086-բ,դ․ Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

բ) 0,005 : 100 = 0,00005
դ) 1534,1 : 100 = 15,341

Մաթեմատիկա 21․03․21․

1053. Տասնորդական կոտորակում ստորակետից առաջ գրված է վեց
թվանշան։ Եթե այդ կոտորակը բաժանենք 1000000‐ի, ապա ինչի՞
հավասար կլինի ստացված կոտորակի ամբողջ մասը։

0:

1055. Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ
գործվածքի 10 մետրը:

10 * 8,5 = 85
85 հազար դրամ:

1066. Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են
80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը
նույնն է, ինչ որ երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է
օգտագործված։

լուծում.
1) 80 : (2 + 3) = 16
2) 16 * 2 = 32

ստուգում․
16 * 2 + 16 * 3 = 80

պատ․ 32

1067. Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝
A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

1068. Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։
Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։
Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

լուծում․
1) (1300 – 500) : 4 = 200
2) 200 + 500 = 700

պատ․
թեյաման = 700 գ
բաժակ = 200 գ

ՏՆԱՅԻՆ․

1054․ Տասնորդական կոտորակում ստորակետից հետո գրված է երեք
թվանշան։ Ո՞րն է այն ամենափոքր կարգային միավորը, որով
պետք է բազմապատկել այդ կոտորակը, որպեսզի ստացվի
ամբողջ թիվ։

1000:

1056․ 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե
այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

լուծում․
1) 72,5 : 100 = 0,725

պատ․ 0,725 հազար դրամ

1060-ա,գ,ե․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների
նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 ∗ 2 = 49 ∗ 7

5 + 2 = 49 : 7

գ) 6 ∗ 7 = 24 ∗ 11

6 + 7 = 24 – 11

ե) 18 ∗ 10 = 2 ∗ 4

18 – 10 = 2 * 4