Հանրահաշիվ 13․12․21

125-ա,գ,ե․ Կատարեք բազմապատկումը․

ա) (a + 1)(a + 1) = aa + a + a + 1 = a2 + 2a + 1
գ) (2 + y)(y + 3) = 2y + yy + 3y + 6 = 5y + y2 + 6
ե) (1 + x)(1 – x) = 1 – x + x – x2 = 1 – x2

127-ա,գ,թ․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (a + 1)(a + 1)(a + 1) =
(aa + a + a + 1)(a + 1) =
(a2 + 2a + 1)(a + 1) =
a3 + a2 + 2a2 + 2a + a + 1 =
3a2 + 3a + a3 + 1
գ) (a + b)(a − b)(a + b) =
a(a + b) – b(a + b) =
a2 + ab – ba + b2 =
a2 + b2
թ) (x3 + 2x − 3)(2 − 3x) =
2x3 + 4x – 6 – 3x4 – 6x2 + 9x =
2x3 + 13x – 3x4 – 6x2 – 6

129-ա,գ․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (8x – 3)(4x + 5) =
32x2 – 12x + 40x – 15 =
32x2 + 28x – 15
գ) (4a − 3) · 2a − 3 =
8a2 – 6a – 3

132-ա․ Ապացուցեք հավասարությունը․

ա) (a + b)(a + c) = a2 + (b + c)a + bc
ստուգում․
(a + b)(a + c) =
aa + ab + ac + bc =
a2 + ab + ac + bc
a2 + ab + ac + bc = a2 + (b + c)a + bc, որովհետև (ab : a + ac : a) = (b + c) և (ab + ac) : (b + c) = a, հետևաբար ab + ac = (b + c)a

ՏՆԱՅԻՆ․

125-բ,դ,զ․ Կատարեք բազմապատկումը․

բ) (x + 1)(x + 2) =
x2 + 2x + x + 2 =
x2 + 3x + 2
դ) (a + b)(a + b) =
aa + ab + ab + bb =
a2 + 2ab + b2
զ) (a − 2)(3 − a) =
3a – 6 – a2 + 2a =
5a – 6 – a2

127-բ,դ,ը․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (x – 1)(x – 1)(x – 1) =
xx – x – x + 1(x – 1) =
x2 – 2x + 1(x – 1) =
x3 – 2x2 + x – x2 + 2x – 1 =
x3 – 3x2 + 3x
դ) (m – n)(m – n)(m + n) =
mm – mn – mn + nn(m + n) =
m2 – 2mn + n2(m + n) =
m3 – 2m2n + mn2 + nm2 – 2mn2 + n3 =
m3 – m2n – mn2 + n3
ը) (x − 1)(x2 + x + 1) =
x3 + x2 + x – x2 + x + 1 =
x3 + 2x + 1

129-բ,դ․ Բազմանդամների արտադրյալը ձևափոխեք կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) 8x − 3 · 4x + 5 =
8x – 12x + 5 =
5 – 4x
դ) 4a − 3 (2a − 3) =
8a2 – 6a – 12a + 9 =
8a2 – 18a + 9

132-բ․ Ապացուցեք հավասարությունը․

բ) (xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y
(xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + x3y2 + 3xy2 + 3x2y
x2y3 + x3y2 + 3xy2 + 3x2y = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y
(xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + x3y2 + 3xy2 + 3x2y = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y
(xy2 + x2y)(xy + 3) = x2y3 + 3xy2 + x3y2 + 3x2y

Հանրահաշիվ 09․12․21

112-ա․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) a (b − c) + b (c − a) + c (a − b) =
ab − ac + bc − ba + ca − cb =
ab – ba – ac + ca + bc – cb
0

114-ա,գ,ե,ը,ծ․ Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից․

ա) 3a + 3b =
3(a + b)
գ) 5a + 10 =
5(a + 2)
ե) 12x + 6y =
6(2x + y)
ը) 4 – 4a
4(1 – a)
ծ) 6x + 8xy
2x(3 + 4y)

115-ա,գ,ե․ Ընդհանուր արտադրիը դուրս բերեք փակագծերից․

ա) a2 + ab
a(a + b)
գ) a + a2
a(1 + a)
ե) b3 − b2 =
b b (b2 – b)

ՏՆԱՅԻՆ․

112-բ․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) a (b + c − bc) − b (c + a − ac) + c (b − a) =
ab + ac − abc − bc − ba + bac + cb − ca =
ab − ba + ac − ca + bac − abc + cb − bc =
0

114-բ,դ,թ,կ․ Ընդհանուր արտադրիը դուրս բերեք փակագծերից․

բ) 2x − 2y =
2(x – y)
դ) 14 − 7y =
7(2 – y)
թ) 12a – 3 =
3(4a – 1)
կ) 12abx + 15a =
3a(4bx + 5)

115-բ,դ,ը․ Ընդհանուր արտադրիը դուրս բերեք փակագծերից․

բ) x2 – x =
x(x – 1)
դ) 2xy – x3
x(2y – x2)
ը) 4a6 – 2a3b =
2a3(2a3 – b)

Հանրահաշիվ 06․12․21

109-ա,գ,ե,է․ Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը․

ա) (a + 3)7 =
7a + 21
գ) a(x-y) =
ax – ay
ե) (a + b – c)2 =
2a + 2b – 2c
է) x(x – y + c) =
x2 – xy + xc

110-ա,գ,ե,է․ Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը․

ա) (-2)(x + y) =
(-2x) + (-2y)
գ) 3ab(a2 – 2a + 1) =
3aba2 – 3ab2a + 3ab1
3a3b – ba2b + 3ab
ե) (x2 + 2xy + y2)(-12xy3) =
-12xy3x2 + -12xy32xy + -12xy3y2 =
-12x3y3 + -24x2y4 + -12xy5 =
-12x3y3 – 24x2y4 – 12xy5 =
է) (-abc)(ab + ac + bc) =
-abcab + -abcac + -abcbc =
-a2b2c + -a2bc2 + -ab2c2 =
-a2b2c – a2bc2 – ab2c2

111-ա,գ,ե,է․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) 2(a + b) + 4(a + b) =
2a + 2b + 4a + 4b =
6a + 6b
գ) 4 – 2(x + 1) =
4 – 2x + 2 * 1 =
4 – 2x + 2 =
2 – 2x
ե) 2 (a − b) − 3 (a + b) =
2a – 2b – 3a – 3b =
-a – b
է) 3a2 − a (3a − 4b) − 2 (b − 4a) =
3a2 – 4a + 4ab – 2b + 8a

ՏՆԱՅԻՆ․

109-բ,դ,զ,ը․ Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը․

բ) (x – y) 10 =
10x – 10y
դ) a (a + b) =
a2 + ab
զ) (a – b)(-6) =
-6a + 6b
ը) (a – b) 5a =
5a2 – 5ab

110-բ,դ,զ,ը․ Գտեք միանդամի և բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը․

բ) (7 + 3y – x2y)(-2xy) =
-2xy7 – 2xy3y + 2xyx2y =
-14xy – 6xy2 + 2x3y2
դ) 2a (x + y) =
2ax + 2ay
զ) 21a2b5 (a3 − 4ab2 − b2) =
21a2b5a3 − 21a2b54ab2 − 21a2b5b2 =
21a5b5 – 84a3b7 – 21a2b7
ը) (a − b) 5a =
5aa – 5ab =
5a2 – 5ab

111-բ,դ,զ,ը․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) 4 (x − y) + 7 (x − y) =
4x – 4y + (7x – 7y) =
4x – 4y + 7x – 7y =
11x – 11y =
դ) 2a − 3 (b − a) =
2a – 3b + 3a =
5a – 3b
զ) a (x − y) − b (x + y) =
ax – ay – bx – by
ը) 2ab (a + 2b) − 3ab2 (a − 4) =
2aba + 2ab2b − 3ab2a + 3ab24 =
2a2b + 4ab2 – 3a2b2 + 12ab2

Հանրահաշիվ 02․12․21

99-ա,գ,ե,է,թ․ Ձևափոխեք ար․տահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (5a2 – 4a) – (2a2 + 5a) =
3a2 – 9a
գ) (a + b + c) + (a – b + c) =
2a + 2c – b
ե) (7a – 3b) – (5a + 3b) – (a – 5b) =
7a – 3b – 5a – 3b – a + 5b =
a – b
է) 43x – 19y – (15x – 34y) + (9x – 7y) =
43x – 19y – 15x + 34y + 9x – 7y =
37x + 8y
թ) 5 – 7a – (8 – 6a) + (5 + a) =
5 – 7a – 8 + 6a + 5 + a =
5 – 8 + 5 =
10 – 8 =
2x`

100-ա,գ․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (x2 + 4x) + (x2 − x + 1) − (x2 − x) =
x2 + 4x + x2 – x + 1 – x2 + x =
x2 + 4x + 1
գ) (x2 − 3x + 2) − (−2x − 3) =
x2 – 3x + 2 + 2x + 3 =
x2 – x + 5

102-ա,գ․ Պարզեցրեք․

ա) (2a2b − 10b3) − (4a2b − 12b3) =
2a2b − 10b3 – 4a2b + 12b3 =
2b3 – 2a2b
գ) 12ab − 30bc − 3cx − (15bc + 9cx) =
12ab – 30bc – 3cx – 15bc – 9cx =
12ab – 45bc – 12cx

ՏՆԱՅԻՆ․

99-բ,դ,զ,ը․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (3x – 5x3) – (7x3 – 4x) =
3x – 5x3 – 7x3 + 4x =
7x – 12x3
դ) (x – y + n) + (x – y – n) =
x – y + n + x – y – n =
2x – 2y
զ) (8x – 5) + (3x – 7) – (9x – 11) =
8x – 5 + 3x – 7 – 9x + 11 =
2x – 1
ը) 48a – (2a – 2b) – (14b – 28a) + (24b – 18a) =
48a – 2a + 2b – 14b + 28a + 24b – 18a =
56a + 12b

100-բ,դ. Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (a5 + 5a2 + 3a − a) − (a3 − 3a2 + a) =
a5 + 5a2 + 3a − a − a3 + 3a2 – a =
8a2 + a + a5 – a3
դ) (abc + 1) + (-1 – abc) =
abc + 1 – 1 – abc =
0

102-բ,դ,ե,զ. Պարզեցրեք․

բ) (3xy2 + 7x2y) − (2xy2 − 6x2y) =
3xy2 + 7x2y − 2xy2 + 6x2y =
xy2 + 13x2y
դ) (10abc − 8bcx − 21cxy) − (−6abc + bcx − cxy) =
10abc − 8bcx − 21cxy + 6abc – bcx + cxy =
16abc – 9bcx – 20cxy
ե) (0,6ab − 0,5bc + cx) − (2,5bc − 0,5ab − cx) =
0,6ab − 0,5bc + cx − 2,5bc + 0,5ab + cx =
2cx + 1,1ab – 3bc
զ) (1/2 x2y2 – 2/3 ab – 5/6 a2b – 1) – (a2b – 1/3 x2y2 + 1/12 ab – 1/4) =
1/2x2y2 – 2/3ab – 5/6a2b – 1 – a2b + 1/3x2y2 – 1/12ab + 1/4 =
5/6x2y2 – 3/4ab – 1 5/6a2b – 3/4

Հանրահաշիվ 18․11․21

96-ա,գ․ Գտեք տված բազմանդամների գումարը հանդիսացող բազմանդամը

ա) 3a + (a + 2b) = 4a + 2b
գ) (3 – 2a) + (-5a – 7) = -4 – 7a

97-ա,գ․ Գտեք տված բազմանդամների տարբերություն հանդիսացող բազմանդամը․

ա) a + b – 4a = b – 3a
գ) (4b + 2) – (5 – b) = 5b – 3

98-ա,գ․ Բացեք փակագծերը և պարզեցրեք ստացված արտահայտությունը․

ա) (5a + 3) – (a + b) = 4a + 3 – b
գ) (2a + b) – (a + 2b) = a – b

99-ա,գ,ե,է,թ․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

ա) (5a2 – 4a) – (2a2 + 5a) =
3a2 – 9a
գ) (a + b + c) + (a – b + c) =
2a + 2c – b
ե) (7a – 3b) – (5a + 3b) – (a – 5b) =
7a – 3b – 5a – 3b – a + 5b =
a – b
է) 43x – 19y – (15x – 34y) + (9x – 7y) =
43x – 19y – 15x + 34y + 9x – 7y =
37x + 8y
թ) 5 – 7a – (8 – 6a) + (5 + a) =
5 – 7a – 8 + 6a + 5 + a =
5 – 8 + 5 =
10 – 8 =
2x`

ՏՆԱՅԻՆ․

96-բ,դ․ Գտեք տված բազմանդամների գումարը հանդիսացող բազմանդամը

բ) 7x + (2 – 3x) =
7x + 2 – 3x =
4x + 2
դ) (3x – y) + (-2x + 4y) =
3x – y + -2x + 4y =
x + 3y

97-բ,դ․ Գտեք տված բազմանդամների տարբերություն հանդիսացող բազմանդամը․

բ) 6x – (4 – 7x) =
6x – 4 + 7x
x – 4
դ) (2x – 7a) – (4a + x) =
2x – 7a – 4a – x =
x – 11a

98-բ,դ․ Բացեք փակագծերը և պարզեցրեք ստացված արտահայտությունը․

բ) (3x – 1) – (y – 2x) =
3x – 1 – y + 2x =
5x – y – 1
դ) (x – 2y) – (2x – 4y) =
x – 2y – x + 4y =
2y – x

99-բ,դ,զ,ը․ Ձևափոխեք արտահայտությունը կատարյալ տեսքի բազմանդամի․

բ) (3x – 5x3) – (7x3 – 4x) =
3x – 5x3 – 7x3 + 4x =
7x – 12x3
դ) (x – y + n) + (x – y – n) =
x – y + n + x – y – n =
2x – 2y
զ) (8x – 5) + (3x – 7) – (9x – 11) =
8x – 5 + 3x – 7 – 9x + 11 =
2x – 1
ը) 48a – (2a – 2b) – (14b – 28a) + (24b – 18a) =
48a – 2a + 2b – 14b + 28a + 24b – 18a =
56a + 12b

Հանրահաշիվ 04․10.21

45-ա,գ,ե,է,թ,ժա. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

ա) 3ab * 2a = 6ab
գ) 9ce2 * 6ce = 54c2e3
ե) 4ap2 * 5a2p = 20a3p3
է) 3a2bc * 6abc = 18a3b2c2
թ) 7c2ek * 5c3e4k = 35c5e5k2
ժա) 4k6p2x3 · 4k2p4x4 = 16k8p6x7

46-ա,գ,ե,է. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

ա) 11pk2 * 4p3x = 44p4k2x
գ) 3a * (-6)a2b = -18a3b
ե) (-5)c3k * 5ck2 = -25c4k3
է) (-5)p2x2 * 8p2x5 = -40p4x7

47-ա,գ,ե,է. Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

ա) 1 1/5 a2b3 * 1 1/9 ab2 = 1 1/3 a3b5
գ) 1/2 ck2 * 2/3 ck = 1/3 c2k3
ե) (-2 1/4) p2x2 * 1 1/3 px3 = -3p3x5
Է) (-1 2/3) a2x3 * (-3/5) a2x4 = -1a4x7

44-ա,գ,ե,է. Պարզեցրեք միանդամի գրառումը՝ օգտագործելով աստիճանի հատկությունները։

ա) a2a3 = a5
գ) k5k3 = k8
ե) a3ba2 = a5b
է) 2x3yx2y5 = 2x5y6

ՏՆԱՅԻՆ․

45-բ,դ,զ,ը,ժ,ժբ․ Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

բ) 8bc3 * bc = 8b2c4
դ) 7e2k * 6e3k = 42e5k2
զ) 6kp * 7k2p2 = 42k3p3
ը) 4bc2e * 6b2ce = 24b3c3e2
ժ) 6e2k5p * 8e3k4p = 48e5k9p2
ժբ) 9px2y3 * 4p4x3y2 = 36p5x5y5

46-բ,դ,զ,ը․ Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը․

բ) 15x2y3 * 8x4y = 120x6y4
դ) (-4)b2 * (-7)bc2 = 28b3c2
զ) (-7)k2p3 * (-9)kp3 = 63k4p6
ը) 25x2y * (-6)x2y2 = -150x4y3

43-բ,դ,զ,ը․ Պարզեցրեք միանդամի գրառումը՝ օգտագործելով աստիճանը։

բ) kpppkp = k2p4
դ) 7xxyyyyx = 7x3y4
զ) 3a2a3a = 18a
ը) a2a3a5 = a10

47-բ,դ,զ,ը․ Գտեք միանդամներիարտադրյալին հավասար միանդամը․

բ) (-1 2/3)b2c3 * (-2/15)b2c2 = 2/9 b4c5
դ) 1 2/3 k3p2 * (-1 1/5)kp2 = -30k4p4
զ) (-9/11)x2y3 * (-1 2/9)xy = 1x3y4
ը) (-2 5/6)a3c2 * 1 2/3 ac2 = 85/18 a4c4

Հանրահաշիվ 27․09․21

41-ա,գ,ե,է․ Գրեք տված մինադամի հակադիր միանդամը

ա) 6ab = -6ab
գ) 8kcp = -8kcp
ե) -k = k
է) 2,5 = -2,5

42-ա,գ․ Գրեք միանդամների արտադրյալը աստիճանի տեսքով, անվանեք հիմքը և աստիճանը․

ա) bbbb = b4, հիմքը b-ն է, աստիճանը՝ 4-ը։
գ) ccccccc c7, հիմքը c-ն է, աստիճանը` 7-ը։

43-ա,գ,ե,է․ Պարզեցրեք միանդամը գռարումը՝ օգտագործելով աստիճանը․

ա) aba = a2b
գ) 3abab = 3a2b2
ե) ababa = a3b2
է) a3a4 = a7

44-ա,գ,ե,է․ Պարզեցրեք միանդամի գռարումը՝ օգտագործելով աստիճանի հատկությունները․

ա) a2a3 = a5
գ) k5k3 = k8
ե) a3ba2 = a5b
է) 2x3yx2y5 = 2x5y6

ՏՆԱՅԻՆ․

41-բ,դ,զ,ը․ Գրեք տված մինադամի հակադիր միանդամը

բ) (-3)bc = -(-3)bc
դ) p = -p
զ) 0 = 0
ը) -18abx = 18abx

42-բ,դ․ Գրեք միանդամների ար;տադրյալը աստիճանի տեսքով, անվանեք հիմքը և աստիճանը․

բ) aaaaa = a5, հիմքը a-ն է, աստիճանը` 2։
դ) kkkkkkkkk k9, հիմքը k-ն է, աստիճանը` 9:

43-բ,դ,զ,ը․ Պարզեցրեք միանդամը գռարումը՝ օգտագործելով աստիճանը․

բ) kpppkp = k2p4
դ) 7xxyyyyx = 7x3y4
զ) 3a2a3a = 322a3
ը) a2a3a5 = a10

44-բ,դ,զ,ը․ Պարզեցրեք միանդամի գրառումը՝ օգտագործելով աստիճանի հատկությունները․

բ) b4b = b5
դ) x3x12 = x15
զ) k4n5k3n2 = k7n7
ը) 3a10b2a10b2 = 3a20b4

Հանրահաշիվ 22․09․21

34-ա,գ,ե,է,թ,ի․ Միանդա՞մ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունները․

ա) a
գ) ba
ե) ab/a + b
է) 3/4xy
թ) -1,26
ի) p/b axy

35-ա,գ,ե,է․ Անվանեք միանդամի թվային և տառային արտադրիչները․

ա) a9
a = տառային, 9 = թվային
գ) c2/3
c = տառային, 2/3 = թվային
ե) x(−1) y
x, y = տառային, -1 = թվային
է) 5kb
k, b = տառային, 5 – թվային

36-ա,գ,ե,է․ Գրեք բոլոր այն միանդամներիը, որոնք ստացվում են տված միանդամում արտադրիչների տեղերը փոխելիս․

ա) 3ab
a3b, ab3, 3ba, b3a, ba3
գ) x7yz
7xyz, xy7z, xyz7, 7xzy, x7zy, xz7y, xzy7, 7yzx, y7zx, yz7x, yzx7, 7yxz, y7xz, yx7z, yxz7, 7zxy, z7xy, zx7y, zxy7, 7zyx, z7yx, zy7x, zyx7
ե) ab3
3ab, a3b, 3ba, b3a, ba3
է) a(-2)bc
(-2)abc, a(-2)bc, ab(-2)c, abc(-2), (-2)acb, a(-2)cb, ac(-2)b, acb(-2), (-2)bac, b(-2)ac, ba(-2)c, bac(-2), (-2)bca, b(-2)ca, bc(-2)a, bca(-2), (-2)cab, c(-2)ab, ca(-2)b, cab(-2), (-2)cba, c(-2)ba, cb(-2)a, cba(-2)

37-ա,գ,ե. Պարզեցրեք միանդամի գրությունը․

ա) 0ab = 0
գ) 1kpx = kpx
ե) a5b(-3)c(-8) = abc120

ՏՆԱՅԻՆ․

34-բ,դ,զ,ը,ժ․ Միանդա՞մ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունները․

բ) a + b
դ) b2c
զ) ax/b
ը) 7a – 3
ժ) (a – b) * 3

35-բ,դ,զ,ը․ Անվանեք միանդամի թվային և տառային արտադրիչները․

բ) 0,6xy
x, y = տառային, 0,6 = թվային
դ) b4c
b, c = տառային, 4 = թվային
զ) a
a = տառային
ը) 0,21axy
a, x, y = տառային, 0,21 = թվային

36-բ,դ,զ․ Գրեք բոլոր այն միանդամներիը, որոնք ստացվում են տված միանդամում արտադրիչների տեղերը փոխելիս․

բ) d(-2)3c
(-2)d3c, d3(-2)c, d3c(-2), (-2)dc3, d(-2)c3, dc(-2)3, dc3(-2), (-2)3dc, 3(-2)dc, 3d(-2)c, 3dc(-2), (-2)3cd, 3(-2)cd, 3c(-2)d, 3cd(-2), (-2)cd3, c(-2)d3, cd(-2)3, cd3(-2), (-2)c3d, c(-2)3d, c3(-2)d, c3d(-2)
դ) a4
4a
զ) 2ak5
a2k5, ak25, ak52, 2a5k, a25k, a52k, a5k2, 2ka5, k2a5, ka25, ka52, 2k5a, k25a, k52a, k5a2, 25ak, 52ak, 5a2k, 5ak2, 25ka, 52ka, 5k2a, 5ka2

37-բ,դ,զ․ Պարզեցրեք միանդամի գրությունը․

բ) xy0z = 0
դ) ab1m = abm
զ) 6×1/2y(-1/3)z = 1xyz

Հանրահաշիվ 16․09․21

24․ Տրված պատկերի S մակերեսը հաշվելու համար կազմեք տառային արտահայտություն․

Ա) a2

Բ) a * b

Գ) a * b + d * c

Դ) b * c + a * d

Ե) c * d – a * b

Զ) b * a + (a – c) * d

27-ա․ Երկու եղբայրները փոստային դրոշմանիշներ են հավաքում։ Ավագ եղբոր դրոշմանիշները ո անգամ ավել են փոքր եղբոր դրոշմանիշերի քանակից։ Քանի դրոշմանիշ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե երկուսով միասին ունեն 150 դրոշմանիշ։

150 : (ո + 1) = x

Ավագ եղբոր դրոշմանիշների քանակ = x
Փոքր եղբոր դրոշմանիշների քանակ = x * ո

28․ Զբոսաշրջիկի 2 ժամ x կմ/ժ արագությամբ և 3 ժամ y կմ/ժ արագությամբ։ Գտեք զբոսաշրջիկի միջին արագությունը այդ ճանապարհամասում։

(2 * x + 3 * y) : 5x

30-ա. 400 գ զանգվածով առաջին համաձուլվածքը պարունակում է p% անագ, իսկ 100 գ զանգվածով երկրորդ համաձուլվածքը՝ q% անագ։ Որոշեք համաձուլվածքները միասին ձուլելուց ստացված համաձուլվածքում անագի պարունակության տոկոսը։

(400 + 100) : (400 * p/100 + 100 * q/100)

ՏՆԱՅԻՆ․

27-բ․ a սմ երկարությամբ հատված բաժանեք b : c հարաբերությամբ մասերի։

a : (b + c) = x
x * b = առաջին մաս երկարություն
x * c = երկրորդ մաս երկարություն

29․ Նավակի սեփական արագությունը (կանգնած ջրում) u կմ/ժ, իսկ գետի հոսանքի արագությունը υ կմ/ժ։ A և B նավակայանների հեռավորությունը 60 կմ է։ Որոշեք այն ժամանակը, որի ընթացքում նավակը գնում է A-ից B և վերադառնում։

60 : (u + υ) + 60 : (u – υ)

30-բ․ x գ զանգվածով առաջին համաձուլվածքը պարունակում է 60% անագ, իսկ y գ զանգվածով երկրորդ համաձուլվածքը՝ 40% անագ։ Որոշեք այդ համաձուլվածքներւ միասին ձուլելուց ստացված համաձուլվածքում անագի պարունակության տոկոսը։

(x + y) : (x * 60/100 + y * 40/100)

Հանրահաշիվ․ 13․09․21

14-ա,գ,ե. Գտեք 7 + x տառային արտահայտության արժեքը, երբ x-ը հավասար է․

ա) 0
7 + 0 = 0
գ) -1
7 + -1 = 6
ե) -7
7 + -7 = 0

16-ա,գ. Օգտվելով բերված նմուշօրինակից՝ հաշվեք տրված տառային արտահայտության առժեքը․

գ) 6 + 8x, երբ x = -1
6 + 8 * -1 =
6 + -8 =
-2

17-բ․ Գտեք տառային արտահայտության արժեքը․

բ) a – b, երբ a = -2, b = 4
-2 – 4 =
-6

18-բ. Գտեք տառային արտահայտության արժեքը․

բ) 2(a + b) երբ a = 3/10, b = 1 1/2
2(3/10 + 1 1/2) =
2(3/10 + 1 5/10) =
2 * 2 8/10 =
3 6/10

22. Քառաքուսու կողմը a է։ Գրեք քառակուսու պարագծի և մակերեսի բանաձևերը։

պարագիծ = a x 4, մակերես = a2

ՏՆԱՅԻՆ․

14-բ,դ,զ․ 14-ա,գ,ե. Գտեք 7 + x տառային արտահայտության արժեքը, երբ x-ը հավասար է․

բ) 3
7 + 3 = 10
դ) -4
7 + -4 = 3
զ) -10
7 + -10 = -3

16-բ,դ․ Օգտվելով բերված նմուշօրինակից՝ հաշվեք տրված տառային արտահայտության առժեքը․

բ) 2x + 1, երբ x = 5
2 * 5 + 1 =
10 + 1 =
11
դ) 5 – 4a, երբ a = 2
5 – 4 * 2 =
5 – 8 =
-3

17-ա․ Գտեք տառային արտահայտության արժեքը․

ա) a + b, երբ a = 1, b = 3
1 + 3 =
4

18-ա. Գտեք տառային արտահայտության արժեքը․

ա) ab, երբ a = 3/4, b = 1 3/5
3/4 * 1 3/5 =
3/4 * 8/5 =
3 * 2/5 =
6/5

25․ Գրեք (a + b) և (3 – c) երկու հանրահաշվական արտահայտությունների գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը, և քանորդը։

a + b + 3 – c
a + b – 3 + c
(a + b)(3 – c)
(a + b) : (3 – c)