Հայոց լեզու․ 22․11․22

1. Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, ե, եղ:

Անտուն,
Անիմաստ
Անգույն, դժգույն, գունատ
Ոսկե, ոսկյա
Երկաթե, երկաթյա
Անհամ, համեղ

2. Տրված բայերից ածականներ կազմի՛ր և ընդգծի՛ր  ածականակերտ ածանցները:

Վստահել, համակրել, բացատրել, դյութել, գրավել, հուզել, բարկանալ, վախենալ, ամաչել, պարծենալ:

Վստահելի
համակրելի
բացատրելի, անբացատրելի
դյութելի
գրավելի
հուզելի
բարկանալի
վախենալի
ամաչելի
պարծենալի

3. Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր ածականներով  և ընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:

Յոթ գյուխ ունեցոդ, երկու երես ունեցող, երկու փող ունեցող, եռանդով օժտված, շատ բուրդ ունեցոդ, գույն ունեցող, թևեր ունեցող, մեծ ուժ ունեցող, երեք տարի (ամ) տևող, տասը տարեկան:

Յոթգլխանի, երկերեսանի, երկփողանի, եռանդոտ, բրդոտ, գունավոր, թևավոր, ուժեղ, եռամյա, տասնամյա

4. Կետերը փոխարինի՛ր ածականակերտ ածանցներով:

…կենդան, …կամ, …խոսկան, հայր.., կիս…, փառ…, վայր…, աղ…., արևել…, երևան…, ընկեր…, կծ…, ազդ…, թրթռ…, հնչ…, շաչ…, խոհ…, դողդոջ…:

անկենդան, դժկամ, չխոսկան, հայրական, կիսատ, փառավոր, վայրի, աղի, արևելյան, Երևանցի, ընկերական, կծու, ազդու, թրթռուն, հնչուն, շաչուն, խոհանոց, դողդոջուն:

5․ Ընդգծված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով և բացատրի՛ր, թե այդ ածականներն ինչո՛ւ ոչ թե ուն, այլ  յուն ածանցով են կազմվել:

 Օրինակ`

Ահեղաշաչյուն փոթորիկ — Ահեղ շաչյունով փոթորիկ:
Քաղցրահնչյուն մեղեդի — Քաղցր հնչյունով մեղեդի։
Քնքշաշրշյուն զգեստ — Քնքուշ շրշյունով զգեստ։
Բարեհնչյուն ձայն — Բարի հնչյունով ձայն։
Դառնահնչյուն ոռնոց — Դառը հնչյունով ոռնոց։

Յուն է և ոչ թե ուն, որովհետև մի ածականով և մի այլ գոյականով բարդ ածական են կազմել։

Հայոց լեզու 10․11․22

1․ Որոշիր, թե որ հոլովով են դրված հետևյալ գոյականները: 

Փողից,  ձեռքով, փշին, սրտում, աչքի:

Փողից – բացառական
Ձեռքով – գործիական
Փշին – տրական
Սրտում – ներգոյական
Աչքի – սեռական

2․ Որոշիր՝ ընդգծված բառերը որ հոլովով են դրված:

Հայրենիքից (բացառական) հեռու ապրող մարդը միշտ տխուր և միայնակ է:
Դա մի շքեղ շինություն էր, որը գտնվում էր քաղաքից (բացառական) հեռու բլրի (սեռական) վրա:
Մոտենալով կարկաչուն գետակին (տրական) տղան փայտով (գործիական) ստուգեց խորությունը և զգուշորեն ոտքը մտցրեց ջրի (սեռական) մեջ:
Երկնքի (սեռական) կապույտ անդորրության մեջ երևում էին արևի առաջին շողերը, (հայցական) որոնք ավետում էին պայծառ օր:

3․ Հոլովիր հետևյալ բառերը՝ քար, մարդ, քույր, օր, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն:

ուղղականսեռականտրականհայցականբացառականգործիականներգոյական
քարքարքարիքարի(ն)քարըքարիցքարովքարում
մարդմարդմարդումարդու(ն)մարդունմարդուցմարդովմարդու մեջ
քույրքույր(ը)քրոջքրոջ(ը)քույր(ը)քրոջիցքրոջովքրոջ մեջ
օրօր(ը)օրվաօրվա(ն)օր(ը)օրվանիցօրովօրվա մեջ
մայրմայրմորմոր(ը)մորըմորիցմորովմոր մեջ
աշունաշունաշնանաշնան(ը)աշունըաշնանիցաշնանովաշնան մեջ
գլուխգլուխգլխիգլխի(ն)գլուխըգլխիցգլխովգլխում
բնությունբնությունբնությանբնության(ը)բնությունըբնությունիցբնությամբբնության մեջ

4․Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Նյու Յորքի բնակիչները զարմանքով դիտում էին 19-ամյա մի ուսանողի, որը սիրալիր ժպիտով սեղմում էր մի մեծ հանրախանութ մտնող բոլոր այցելուների ձեռքերը: Այդ ձևով 8643-րդ հաճախորդին ողջունելուց հետո նա վեր պարզեց կապտած ձեռքը և բացականչեց.
* Ուռա´: Ռուզվելտի ռեկորդը գերազանցեցի:
Հավանաբար քչերին է հայտնի, որ 1907 թվականի Սպիտակ տանը մի ընդունելության ժամանակ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահը սեղմել էր 8513 մարդու ձեռք:

5․ Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր համապատասխան հոլովով:

Երբեմն ծովից (ծով) լույս է դուրս գալիս: Այն դիտվում է մակերեսային տաք ջրերից (ջրեր)՝ ալիքների (ալիք) կապտականաչավուն լուսարձակման (լուսարձակում) տեսքով(տեսք): Ծովային լուսարձակման (լուսարձակում) գլխավոր աղբյուրը միաբջիջ օրգանիզմներն են, որոնք ինչպես բույսերի (բույսեր), այնպես էլ կենդանիների (կենդանիներ) հատկություն ունեն: Նրանք արևի (արև) էներգիան լուսային էներգիայի (էներգիա) վերածելու բացառիկ ունակություն ունեն: Քիմիական բարդ ռեակցիաների (ռեակցիա) հետևանքով (հետևանք) առաջանում է «սառը» լուսարձակում, որը չի ուղեկցվում ջերմության (ջերմություն) արտադրությամբ (արտադրություն):

Հայոց լեզու 06․11․22

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն:

Հատուկ գոյականներ

Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն:

վերացական գոյականներ

Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն:

2. Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրու և բացատրի՛ր
 օրինաչափությունը:

Ա Ուժ, տարր, ծով, նավ, կույտ, բերդ, շենք:

Ուժեր
տարրեր
ծովեր
նավեր
բերդեր
շենքեր

Բ. ճանապարհ, գաղտնիք, հրաշք, մեքենա, շրջան, շինություն, նավահանգիստ:

ճանապարհներ
գաղտնիքներ
հրաշքներ
մեքենաներ
շրջաններ
շինություններ
նավահանգիստներ

Գ. Գառ, դուռ, մատ, մուկ, թոռ, ձուկ, լեռ, բեռ:

գառներ
դռներ
մատներ
մկներ
թոռներ
ձկներ
լեռներ
բեռներ

Դ. Աստղ, արկղ, վագր, անգղ, սանր:

աստղեր
արկղեր
վագրեր
անգղեր
սանրեր

Ե. Ծովածոց, սուզանավ, դաշտավայր, շնագայլ, հեռագիր, լրագիր:

ծովածոցեր
սուզանավեր
դաշտավայրեր
շնագայլեր
հեռագրեր
լրագրեր

Զ. Քարտաշ, գրագիր, լեռնագործ, բեռնակիր:

քարտաշներ
գրագրեր
լեռնագործեր
բեռնակիրներ

է. Մարդ, կին:

մարդիկ
կանայք

3. Փակագծում տրված բաոերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխան 
ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավերը մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:

Հարթավայրերի գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են
 հակառակ ուղղությամբ հոսել:

Օդերևութաբանին (օդերևութաբան) զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի
մասին:

Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտի (սառցադաշտ) պատճառով:

Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտին (քարակույտ):

Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժներից (ջրվեժ) մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել 
եվրոպացիների կողմից:

Շատ ծովախորշից (ծովախորշ) վերածվել են ցամաքի:

4. Տրված հավաքական գոյականներից յուրաքանչյուրով երկու
 նախադասություն կազմի՛ր դրանք դնելով եզակի և հոգնակի թվերով:

Ամբոխ

Ամբոխը հավաքվել էր հրապարակում և դիտում էր կրկեսի ծաղրածուին։
«Ամբոխները խելագարված» պոեմը գրել է Եղիշե Չարենցը։

Ոհմակ 

Գայլերի ոհմակը պատրաստվում էր հարձակվել ոչխարների հոտի վրա շշ։
Գայլերի ոհմակներից յուրաքանչյուրը ունի մեկ առաջնորդ։

Անտառը

Անտառում ամպի ստվերներ կային։
Աշխարհում անտառների ընդհանուր տարածքը կազմում է 4․06 միլիարդ հեկտար:

Դասարան

Դասարանը լուռ էր քնության ժամին։
7-Ա և 7-Գ դասարանները ֆութբոլի մրցաշար էին անցկացնում։

Հայոց լեզու 02․11․22

Նախադասությունից դո՛ւրս գրիր բոլոր գոյականները՝ նշելով նրանց բոլոր հատկանիշները։

Աշուն էր՝ տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը։ 

աշուն – պարզ, հասարակ, եզակի, ուղղական
տերևաթափ – բարդ, ուղղ
արև
ջերմություն
քամի
ծառ
ճյուղ
տերև
խումբ
ձոր

Հայոց լեզու․ 31․10․22

սխալճիշտ
1իմ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պեսինձ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես
2ամսեկանամսական
3օրեկանօրական
4ավելնորդավելորդ
5կապնվելկապվել,
6խաբնվելխաբվել
7շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ձեզնիցշնորհակալ եմ բոլորին/ձեզ
8սիրահարվել մեկի վրասիրահարվել մեկին
9բուն դա կենդանի էբուն կենդանի է
10խոսքս ընկերոջս է վերաբերվումխոսքս ընկերոջս է վերաբերում
11հույսով եմհուսով եմ
12դեպի հետհետ
13դեպի առաջառաջ
14երկու կապիկներ ծառ են բարձրանումերկու կապիկ ծառ են բարձրանում
15իմ երկու թութակըիմ երկու թութակները
16Նրան ասա, որ նրան սպասում եննրան ասա, որ իրեն սպասում են
17Մաշտոցը հանդիսանում է մեր առաջին ուսուցիչըՄաշտոցը մեր առաջին ուսուցիչն  է
18ձեր անունն ինչպես էձեր անունն ինչ է
19Հաղթանակի հաջողությունը կայանում է վստահության մեջՀաղթանակի հաջողությունը  վստահության մեջ է
20կանչել են, որպեսզի գնամկանչել են, որ գնամ
21խոսքիենթադրենք/օրինակ/դիցուք
22խոսացածխոսած
23ըստ ինձըստ իս
24ասենք թե՝ասենք՝
25սաղլրիվ, ամբողջ, ողջ, կենդանի
26փողոցի վրա հանդես էփողոցում հանդես է
27դա իմ դուրս է գալիսդա ինձ դուր է գալիս

սխալ էի օգտագործում 1-ը, 3-ը, 7-ը, 10-ը, 11-ը, 14-ը, 23-ը, 24-ը, 25-ը,

սխալճիշտ
1խոսքը գնում է ընկերոջ մասինխոսքը ընկերոջ մասին է
2պետք է ասել, պետք է նշել, ուզում եմ տեղեկացնելի դեպ, ի միջիայլոց
3այսինչի կողմից ասվել էայսինչն ասել է
4նա մի կողմից ծուլանում էր, մյուս կողմից 
փորձում ավարտել
նա ծուլանում էր, միաժամանակ փորձում
ավարտել — կամ — թեև նա ծուլանում էր,
բայց փորձում էր ավարտել
5քեզ մոտ կստացվիդու կհաջողես, հաջողության կհասնես
6նուռը իրենից ներկայացնում է սննդարար միրգնուռը սննդարար միրգ է
7ինչո՞ւմն է բանըի՞նչ է պատահել, ի՞նչ կա, ի՞նչ է եղել
8հարցը բարձրացնելհարցը քննարկել/շոշափել/արծարծել/բարձրաձայնել/վեր հանել
9ակնոցներս տուրակնոցս տուր
10ակնոց/ձեռնոց/գլխարկ հագնելակնոց/ձեռնոց/գլխարկ կրել/դնել
11դասել շարքը/թիվը/կարգըդասել շարքին/թվին/կարգին
12նպատակ հետապնդելնպատակ ունենալ, նպատակադրվել
13անհայտ կորածանհետ կորած
14ծանոթացա թանգարանի հետծանոթացա թանգարանին
15էլ ավելիավելի
16լայն հասարակությունհասարակության շատ շերտեր/խավեր
17պարտվել մեկինմեկից պարտվել
18ճաշ պատրաստելճաշ եփել
19դասը պատրաստելդասը սովորել
20գնի թանկացումգնի բարձրացում, գնի աճ, ապրանքի թանկացում
21ինձ հրավերք է ուղարկելինձ հրավեր է ուղարկել
22անգլերեն լեզուանգլերեն
23մեղանչեցի հանուն հանգիստ խղճիմեղքս քավեցի/ապաշխարեցի/,մեղքս խոստովանեցի
հանուն հանգիստ խղճի
24հոգեբարձուհոգաբարձու
25այսօր առավել, քան երբեքայսօր առավել, քան երբևէ
26չոր գինիդառը գինի
27ծնունդդ շնորհավործննդյանդ տարեդարձը շնորհավոր
28չեմ ուզում կրկնվելչեմ ուզում կրկնել
29սառեցի/ սառչեցիսառա
30հանգեցհանգավ
31հագցրեցիհագցրի
32բարետես արտաքինով աղջիկներբարետես աղջիկներ


սխալ էի օգտագործում 5-ը, 9-ը, 10-ը, 14-ը, 18-ը, 25-ը, 27-ը, 29-ը, 31-ը,

Գրականություն․ Նախագիծ․ Վիլյամ Սարոյան․ Իսկական հնաոճ սիրավեպ սիրային քառյակներով ու մյուս բաներով

Այս պատմվածքը պատմում է մի տղայի մասին, որը իր տարիքից մեծ է, և շատ բան է հասկանում, բայց ինքը փորձանքի առաջ է հայտնվում իր “պարտաճանաչ” զարմիկ արածների պատճառով։ Նրան անիրավացիորեն պատժում են, իր զարմիկի փոխարեն, որը գրատախտակին ծաղրական ոտանավոր էր գրել ուսուցչուհու և տնորենի սիրո մասին։ Սակայն երբ տնորենը տղային ուզում է պատժել, տղան հասկանում որ տնորեն իսկապես սիրահարված ուսուցչուհուն։

Երկու անգամ կրկնվելուց հետո, տղան խորհուրդ է տալիս տնորենին այդ մասին ոտանավոր կամ նամակ գրել ուսուցչուհուն։ Ի վերջո, տղային հանգիստ են թողնում, և մյուս ուսումնական տարի տեսնում են, որ ուսուցչուհին չկա։ Ինչ է պատահել իրականում տնորենի ու ուսուցչուհու միջև, այդպես էլ ոչ ոք չի իմանում։

Հայոց Լեզու 19.10.22․ Գրափար հայերեն

ԴՈր հատուցանէ չար փոխանակ բարւոյչար ի տանէ նորա մի պակասեսցէ։

(Աոակք  ԺԷ, 13)   

որ                                 — ով, ով որ

հատուցանէ              — հատուցում է, տալիս է

փոխանակ բարւոյ    — բարու փոխարեն

ի տանէ նորա            — նրա տանից

մի պակասեսցէ         — չպակասի, չի պակասի, չպիտի պակասի. չի պակասելու

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Ով, որ չար հատուցում է բարու փոխարեն, չար նրա տանից չի պակասի։

Գրաբա՛ր դարձրու այս նախադասությունը.

Ով, որ չար է հատուցում բարիքի փոխարեն, նրա տնից չար չի պակասելու։

Բարու փոխարեն չարով մի՛ հատուցիր (մի՛ հատուցաներ), չարը տանիցդ (ի տանէ քումմէ) չի պակասի։

Չեն տարբերվում, այլ միմյանց լրացնում են: Որովհետև մեկը ասում է, որ եթե դու բարու փոխարեն չար անես, հաստատ անընդհատ չարություն կգա քո տուն և այլևս չի պակասի, իսկ եթե չարություն չանես, հաստատ չարություն չի գա քո տուն:

Պատմի՛ր մի պատմություն (կարդացած, լսած, կամ հորինած), որի հետևությունն այս խրատը լինի։

Զ)  Ընկալարուք զխրատեւ մի՛ զարծաթեւ զգիտութիւնքան զոսկի ընտիր։ Լաւ է իմաստութիւնքան զականս պատուականս։               (Առակք  Ը,    10-11)

ընկալարուք                     — ընկալեցեք, վերցրեք

ակն                                     — ակ, թանկարժեք քար

զականս պատուականս  — պատվական քարեր(ը)

Ընկալեցեք զխրաթ եվ մի զարծաթ եվ զգիտություն քան զոսկի ընտիր։ Լավ է իմաստությունն, քան պատվական քարերը։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Լրացրո՛ւ նախադասաթյունը.

Խրատը, գիտությունը ու իմաստությունը ավելի լավ են, քան արծաթ, ոսկի ու թանկագին քարերը։

Հայոց Լեզու․ 12․10․22

1. Տրված բաղադրյալ բառերից նոր բառեր կազմի՛ր` այլ արմատ կամ ածանց ավելացնելով:

Օրինակ`
ժառանգական — ժառանգականություն, տեխնիկական -գիտատեխնիկական:

Մարդկային, ծայրահեղ, ստամոքսային, գիտակցություն, ակնաբույժ, մթնոլորտ, որոշում, ընդհատ, օրինաչափ, ձեռնարկ, մանրէ, փոխանակություն:

Մարդկային – Մարդկայնություն
ծայրահեղային – ծայրահեղականություն
ստամոքսային – ենթաստամոքսային
գիտակցություն – անգիտակցություն
ակնաբույժ – ակնաբուժային
մթնոլորտ – մթնոլորտային
որոշում – ախտորոշում
ընդհատ – անընդհատ
օրինաչափ – օրինաչափություն
ձեռնարկ – ձեռնարկություն
մանրէ – մանրադիտակ
փոխանակություն – նյութափոխանակություն

2. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բաղադրիչներից կազմված համապատասխան բաղադրյալ բառերով:

Մեր Հանրապետության (հանուր, պետ, ություն) թռչնաշխարհի (թռչուն, աշխարհ) տարատեսակությունը (տար, տեսակ, ություն) պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ գալիս են իրանական (Իրան, ական), Միջերկրական (մեջ, երկիր, ական) ծովի և կովկասյան (կովկաս, յան) թռչուններ: Դրանցից համընդհանուր (համ, ընդ, հանուր) ճանաչում (ճանաչ, ում) ունեն մարդու հարևանությամբ (հարևան, ություն) ապրողները և նրանք, որոնց կենսակերպը (կյանք, կերպ) առնչվում է մարդու տնտեսական (տուն, տես, ական) գործունեության հետ:

3. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Երկինքը քերելու չափ բարձր, բարի մտքով, վատ համբավ ունեցող, հեշտությամբ թեքվող, խաժ աչքեր ունեցող, կյանքը սիրող, հանրության կողմից ճանաչված, կյանքով ուրախացող,
մանր նկարներ անող, թռչուններ բուծելու տեղ, գյուղի տնտեսությանը հատուկ, միտք հղանալը, արդյունք ունեցող, աշխատանքը սիրելը, հավասար  կշիռ  ունենալը, բառերի մասին գիտություն:

Երկինքը քերելու չափ բարձր – երկնաքեր
բարի մտքով – բարեմիտ
վատ համբավ ունեցող – վատահամբավ
հեշտությամբ թեքվող – հեշտաթեք
խաժ աչքեր ունեցող – խաժաչյա
կյանքը սիրող – կենսասեր
հանրության կողմից ճանաչված – հանրաճանաչ
կյանքով ուրախացող – կենսախինդ
մանր նկարներ անող – մանրանկարիչ
թռչուններ բուծելու տեղ – թռչնաբուծարան
գյուղի տնտեսությանը հատուկ – գյուղատնտեսական
միտք հղանալը – մտահղացում
արդյունք ունեցող – արդյունավետ
աշխատանքը սիրելը – աշխատասեր
հավասար կշիռ ունենալը – հավասարակշիռ
բառերի մասին գիտություն – բառագիտություն

4․Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Մատնաչափ, կիսագունդ, անհարթ, անտեսանելի, ինքնաշարժ, սկզբնական, արևմտաեվրոպական, աստղադիտարան, համաշխարհային, հավասարաչափ:

Մատնաչափ – մատի չափ
կիսագունդ – գնդի կեսը
անհարթ – անհավասար հարթություն ունեցող
անտեսանելի – տեսնելն անհնարին
ինքնաշարժ – ինքն իրեն շարժվող
սկզբնական – սկզբին վերաբերվող
արևմտաեվրոպական – Եվրոպայի արևմուտքին վերաբերվող
աստղադիտարան – աստղեր դիտելու վայր
համաշխարհային ամբողջ աշխարհին վերաբերվող
հավասարաչափ – հավասար չափ չունեցող

Լեզվաբանական ամսագիր․ կարդա, ծանոթացիր, ո՞ր համարը քեզ դուր եկավ․ ինքդ որևէ նյութ առաջարկիր ամսագրի համար։

Հայոց Լեզու․ Փաստեր բռնցքամարտի տանձիկների մասին

1.

Բռնցքամարտի տանձիկը սովորաբար կազմված է մի պարկից, որը լցված է հացահատիկով, ավազով, լաթերով և այլ նյութերով, կախված է առաստաղից կամ դրված/ամրացված է հատակին։

2․

Ամենավաղ պատմական հիշատակությունը բռնցքմարտի տանձիկի առաջին տեսակի մասին գալիս է հին հույներից 688 մթա, երբ նրանք մարզումի համար օգտագործեցին կորիկոս, սակայն հավանական է, որ բռնցքամարտի տանձիկները նույնիսկ դրանից հին են։

3․

Բռնցքամարտի տանձիկները օգտագործում են շատ մարտարվեստների համար։ Օրինակ՝ բռնցքամարտ, թայլանդական բռնցքամարտ, կարատե, սանդա, թեկվոնդո և այլն։

4․

Բռնցքամարտի տանձիկի շատ տեսակներ կան։ Օրինակ՝ արագության տանձիկներ, հատակից առաստաղ տանձիկներ, ծանր տանձիկներ, կանգնած ծանր տանձիկներ և այլն։

Սա արագության տանձիկն է, որը փոքր կաշվե պարկ է՝ օդով լցված։ Սրանք պարտադրում են մարտիկներին իրենց ձերքերը գլխի առաջ պահել, լավացնում են ձեռք-աչք համադրումը, և սովորեցնում են ծանրության տեղափոխությունը մի ոտքից մյուսը։ (Նկարը)
Սրանք կոչվում են հատակից առաստաղ տանձիկներ։ Նման են արագության տանձիկներին, բայց տարբերվում են չափով, ձևով, և նյութով։ Նրանք պարաններով կապած են և գետնին և առաստաղին։ Երբ մարտիկը հարվածում է այս գնդակին, այն արագ հետ է գալիս դեպի մարտիկը։ Մարտիկի նպատակը խփել և խույս տալն է։ Ինչքան ուժեղ խփում ես, այնքան արագ է շարժվում և ավելի բարդ հետագծով մարտիկին ավելի լավ սովորեցնելով շարժվելն և խույս տալը։ (Նկարը)
Ծանր տանձիկը մեծ գլանաձև տանձիկ է, որը կախված է շղթայով կամ պարանով։ Այն օգտագործված է մարմնին ուժեղ բռունցքի հարվածներ պարապելու համար։ Ծանր տանձիկները ավելի շատ ուժի համար են, քան տեխնիկայի։ (Նկարը)
Ազատ կանգնած ծանր տանձիկը նման է ծանր տանձիկին և նույն օգտագործումը ունի, բայց այս տեսակը կարելի է գետնին դնել և գետնին դրած խփել պարապել։ Գոյություն ունի մի այլ տեսակ, որը մի հորիզոնական դրած ծանր տանձիկ է՝ կապված երկու պատին, որը օգտագործվում է օպերկոտ պարապելու համար։ (Նկարը)

——————————————————————————————
Հղումներ․
Wikipedia
Strictly Fighters

Հայոց Լեզու․ 26․09․22

1․ Օգտվելով հոմանիշների բառարանից՝ կետերի փոխարեն գրիր տրված բառերին հոմանիշ մեկական բառ, որոնցում լինի՝

գ տառը.
նույնիսկ – անգամ
նպաստել – օգնել
նվեր – պարգև
վաղը – եգուց
զգեստ – հագուստ
շահ – օգութ
մեղեդի – երգ
խոչընդոտ – արգելք
աչքածակ – ագահ
երազանք – բանդագուշանք

ք տառը.
պղպեղ – տաքդեղ
թագավոր – արքա
տաբատ – վարտիք
անարատ – մաքուր
վռնդել – արտաքսել
ժողովել – հավաքվել
ճոխ – շքեղ
ատամ – կեռիք
գրավական – երաշխիք
տաղանդ – շնորհք

2․Գոյական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ գոյականների հինգ զույգ:
1. Ահ, ծուղակ, թախանձանք, ընչազրկություն, թովչանք, աղքատություն, թակարդ, երկյուղ, հրապուրանք, աղերսանք:

Ահ – երկյուղ
աղերսանք – թախանձանք
ծուղակ – թակարդ
ընչազրկություն – աղքատություն
թովչանք – հրապուրանք

2. Հռչակ, առաջաբան, ավար, հարգանք, համբավ, կողոպուտ, բաղձանք, ներածություն, ավար, տենչանք:

հռչաք – համբավ
տենչանք – բաղձանք
ներածություն – առաջաբան
ավար – կողոպուտ
ավար – հարգանք

Ածական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ ածականների հինգ զույգ:
1. Զգոն, առաքինի, առույգ, աչալուրջ, տրտում, թանձր, թախծոտ, պարկեշտ, եռանդուն, խիտ:

զգոն – աչալուրջ
թանձր – խիտ
պարկեշտ – առաքինի
տրտում – թախծոտ
եռանդուն – առույգ

2. Բանիմաց, թույլ, թերահավատ, հնազանդ, շողոքորթ, հեզ, լավատեղյակ, կեղծավոր, տկար, կասկածամիտ:

տկար – թույլ
բանիմաց – լավատեղյակ
կասկածամիտ – թերահավատ
շողոքորթ – կեղծավոր
հնազանդ – հեզ

Բայական հոմանիշներ: Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշ բայերի հինգ զույգ:
1.Ապականել, ըմբոստանալ, գովել, ընդվզել, վատաբանել, պղծել, խաղաղվել, դրվատել, հանդարտվել, փնովել:

խաղաղվել – հանդարտվել
վատաբանել – փնովել
ըմբոստանալ – ընդվզել
դրվատել – գովել
փղծել – ապականել

2. Թմրել, հավաքել, շահագործել, դժգոհել, ընդարմանալ, ժողովել, ճնշել, տրտնջալ, վառել, հրկիզել:

հավաքել – ժողովել
հրկիզել – վառել
ընդարմանալ – թմրել
տրտնջալ – դժգոհել
շահագործել – ճնշել