Երկրաչափություն․ 01․12․22

1. Սեղանի հիմքերի հարաբերությունը հավասար է 2:7: Հաշվիր սեղանի մեծ հիմքը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է 12 սմ-ի:

Մեծ հիմք = 7/2 * 12
Մեծ հիմք = 7 * 6
Մեծ հիմք = 42

2. Հաշվիր ABCD սեղանի անկյունները, եթե ∢A=30°

Trapece (vienādsānu).JPG

Քանի որ AB = CD, ABCD սեղանը հավասարասրուն է։ Քանի որ ABCD սեղանը հավասարասրուն է, <A = <D, <B = <C:
<A = <D = 30°:
360° – 30° – 30° = 300°
300° : 2 = 150°

3. Տրված է՝ OD=3 սմ, AC=14 սմ: Գտիր BD-ն և AO-ն:

rombs UZD.JPG

Քանի որ ABCD-ն շեղանկյուն է, BO = OD, AO = OC:
BD = OD * 2 = 3 * 2 = 6 սմ
AO = AC : 2 = 14 : 2 = 7 սմ

4. Ուղղանկյան գագաթից նրա անկյունագծին տարված բարձրությունը ուղիղ անկյունը բաժանում է 2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր անկյունագծերի կազմած սուր անկյունը:

3.uzd1.JPG

D = 90o
90o : (2 + 1) = 90 : 3 = 30o
1 * 30o = 30o

<EDC = 30o
<CED = 90o
<ECD = 180o – 90o – 30o = 60o

<ECD = 60o

<BCD = 90o
<BCE = 90o – 60o = 30o

Պատ․ 30o

5. Տրված են երկու հատվածներ՝ CD -ն և ML -ը և նրանց հարաբերությունը՝ CD/ML=2/11: Հաշվիր ML հատվածի երկարությունը, եթե CD=10 սմ:

ML = 11/2 * CD = 11/2 * 10 = 11 * 5 = 55
ML = 55 սմ

6. Հայտնի են ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 4 սմ, 9 սմ և 6 սմ:Որքա՞ն պիտի լինի այն խորանարդի կողը, որի ծավալը հավասար է տրված ուղղանկյունանիստի ծավալին:

4 * 9 * 6 = 216 սմ3
3√216 = 6 սմ

6 սմ

7. Տրված ուղղի տարբեր կողմերում վերցված են A և B կետերը՝ ուղղից 8.3 սմ և 4.5 սմ հեռավորությունների վրա: Որոշիր AB հատվածի C միջնակետի հեռավորությունը ուղղից:

C կետի հեռավորություն ուղղից = (8.3 – 4,5) : 2 + 4.5
C կետի հեռավորություն ուղղից = 3.8 : 2 + 4.5
C կետի հեռավորություն ուղղից = 1.9 + 4.5
C կետի հեռավորություն ուղղից = 6.4

Երկրաչափություն 20․10․22

51․

Լուծում․
<A = 90o
Քանի որ զուգահեռագծում մի կողմին առընթեր անկյունների գումարը հավասար է 180օ,
<B = 180o – <A = 180o – 90o = 90o
<D = 180o – <A = 180o – 90o = 90o
<C = 180o – <D = 180o – 90o = 90o

<A = <B = <C = <D = 90o

53․

Լուծում․
<A = <B = <C = <D
Քառանկյան անկյունների գումարը 360օ է։
360օ ։ 4 = 90օ
<A = <B = <C = <D = 90օ

55․

ա)

Լուծում․
BC = BO + OC = 45,6 + 7,85 = 53,45
BC = AD = 53,45
քանի որ AO-ն <A-ի կիսորդն է, <BAO = 45o
<B = 90o
Եռանկյան անկյունների գումարը 180o է, <BOA = 180o – 90o – 45o = 45o
Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյուն է, որը ունի երկու 45o անկյուն, էջերը հավասար են։
BA = BO
BA = 45,6
p = AB + BC + CD + AD = 45,6 + 45,6 + 53,45 + 53,45 = 198,1 սմ

Պատ․ p = 198,1 սմ

գ)

Լուծում․
CD = CO + OD = 2,7 դմ + 4,5 դմ = 27 + 45 = 72 սմ
AB = CD = 72սմ
քանի որ AO-ն <A-ի կիսորդն է, <DAO = 45o
<D = 90o
Եռանկյան անկյունների գումարը 180o է, <AOD = 180o – 90o – 45o = 45o
Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյուն է, որը ունի երկու 45o անկյուն, էջերը հավասար են։
AD = OD
AD = 45 սմ
p = AB + BC + CD + AD = 45 + 45 + 72 + 72 = 234 սմ

Պատ․ p = 234 սմ

57․

Լուծում․
AC = 12 սմ
AO = AC/2 = 12/2 = 6 սմ
AO = BO = CO = DO = 6
AO = BO = 6
<A = 90o
<CAD = 30o
<CAB = <A – <CAD = 90o – 30o = 60o
<CAB = <ACD (խաչադիր) = 60o
<D = 90o
<CAD = 30o
CAD ուղղանկյուն եռանկյան մեջ եթե մի անկյունը 30o է, ապա այդ անկյան հակադիր կողմը ներքնագծի կեսին է հավասար։
CD = AC : 2 = 12 : 2 = 6
AC = BD
Քանի որ CD կողմը BCD ուղղանկյուն եռանկյան ներքնագիծի կեսն է, ապա CD կողմին հակադիր անկյունը 30o է։
<ABD = <B – <CBD = 90o – 30o = 60o
<AOB = 180o – 60o – 60o = 60o
/\AOB-ն հավասարասրուն է։
p = 6 * 3 = 18

Պատ․ p = 18 սմ

ՏՆԱՅԻՆ․

52․

Եթե բոլոր անկյունները ուղիղ են, ապա հակադիր անկյունները հավասար են, և առընթեր անկյունների գումարը 180օ է։ Քանի որ զուգահեռագիծ է ուղիղ անկյուններով, այն ուղղանկյուն է։

54․

պատ․
<COD = 60o
MN գիծը CD և BA կողմերի միջնակետերով է գծած, և կիսվում է O կետով։ Այն <COD անկյան կիսորդն է։
<NOD = <CON = <MOA = <BOM = 30o
<CAD = <MOA (խաչադիր) = 30o
/\CAD-ն ուղղանկյուն եռանկյուն մեջ <CAD-ն 30o է, ապա CD = CA/2, ապա CA = CD * 2 = 10 * 2 = 20
CA = BD
CA = 20
BD = 20

Պատ․ 20 սմ

56․

AO = OC = BO = OD
OA = OB
OC = OD
Քանի որ /\AOB-ն և /\AOD-ն եռանկյունները ունեն երկու հավասար կողմ, նրանք հավասարասրուն են։

58․

BO = OD
Քանի որ ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են, AC = BD
AO = BO = CO = DO
BO = BD/2
AO = BO
BO = BD/2

Երկրաչափություն 09․09․21

1.

Հնգանկյունը տրոհվում է 3 եռանկյան, իսկ վեցանկյունը՝ 4 անգամ։

2-ա,գ.

Անկյունների գումար = 180 (n – 2)

ա) 180 (n – 2)
n = 5
180 (5 – 2) =
180 * 3 =
540o

Պատ․ 540o

գ) 180 (n – 2)
n = 10
180 (10 – 2) =
180 * 8 =
1440o

Պատ․ 1440o

4.

Լուծում․
Անկյունների գումար = 180 (n – 2)
n = 5
180 (5 – 2) =
180 * 3 =
540o

540 : 5 = 108o

Պատ․ 108o

5.

անկյունների գումար = 180 (n – 2)
n = 540 : 180 + 2
n = 3 + 2
n = 5

ՏՆԱՅԻՆ․

2-բ․

S = 180 (n – 2)
n = 6
180 (6 – 2) = 180 * 4 = 720o

3․

Անկյունների գումար = 180 (n – 2)
n = 4
180 (4 – 2) =
180 * 2 =
360o

360o : 4 = 90o

Պատ. 90o

6․

Լուծում1․

A1 = A2 = A3
A1 – 40o = A4
A1 = A2 = A3 = A4 + 40o
Քառանկյան անկյունների գումարը = 360o

A1 + A2 + A3 + A4 = 360o
A1 + A2 + A3 + A4 + 40o = 400o
400o : 4 = 100o
A1 = A2 = A3 = A4 + 40o = 100o
A4 = 100o – 40o = 60o

Պատ․ A1 = A2 = A3 = 100o
A4 = 60o

Լուծում 2․
A1 = A2 = A3 = x
A4 = x – 40o

3x + x – 40o = 360o
3x + x – 40o + 40o = 4x = 400o
4x = 400o
x = 400o : 4 = 100o
x = 100o
x – 40o = 100o – 40o = 60o

Պատ․ A1 = A2 = A3 = 100o
A4 = 60o