English 01.02.21-19.02.21: The House That Jack Built

  • Read the English version.
  • Write out all the words you don’t understand.

morn – slang for morning
forlorn – abandoned and lonely
tatter – irregularly torn pieces of cloth or similar materials

  • Read the Armenian version.
  • Compare the Armenian and English versions. Find and write all the differences (rat-մուկ). We will discuss the differences in class.

farmer – վարպետ Օհան
sowing – not written
corn – not written
kept – մորթել
cock – աքլորին
crow’d – not written
morn – not written
waked – զարթեցրել
priest – տերտերին
shaven – not written
shorn – not written
married – պսակել
man – տղին
tatter’d – not written
torn – not written
kissed – ուզել
maiden – աղջկանը
forlorn – not written
milk’d – կթել
cow – կովը
crumpled – not written
horn – not written
tossed – հարու տվել
dog – շանը
worried – գզել
cat – կատվին
killed – բռնել
rat – մկանը
malt – ցորենը
lay – պահած
Jack – վարպետ Օհան

  • Learn the English version’s last paragraph by heart.

The house that Jack built

This is the farmer sowing his corn,
That kept the cock that crow’d in the morn,
That waked the priest all shaven and shorn,
That married the man all tatter’d and torn,
That kissed the maiden all forlorn,
That milk’d the cow with the crumpled horn,
That tossed the dog,
That worried the cat,
That killed the rat,
That ate the malt
That lay in the house that Jack built.

(Kind of) fixed

This is the farmer sowing his corn,
That kept the cock that crowed in the morn,
That waked the priest all shaven and shorn,
That married the man all tattered and torn,
That kissed the maiden all forlorn,
That milked the cow with the crumpled horn,
That tossed the dog,
That worried the cat,
That killed the rat,
That ate the malt
That lay in the house that Jack built.

Էս էն տունն է…, Հ.Թումանյան

Էս էլ էն վարպետ Օհանը,
որ մորթել է էն աքլորին,
որ զարթեցրել է էն տերտերին,
որ պսակել է էն տղին,
որ ուզել է էն աղջկանը,
որ կթել է էն կովը,
որ հարու է տվել էն շանը,
որ գզել է էն կատվին,
որ բռնել է էն մկանը,
որ կերել է էն ցորենը,
որ պահած է էն տանը,
որ շինել է վարպետ Օհանը։