Հանրահաշիվ 17․02․22

 226-ա,գ,ե,է․ Արտահայտությունը ներկայացրեք 3 ցուցիչով աստիճանի տեսքով․

ա) 125 = 53

գ) 27x3 = (3x)3

ե) m3y3 = (ym)3

է) x3y6 = (xy2)3

228-ա,դ,ե,է․ Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների․

ա) m3 + n3 = (m + n)(m2 – mn + n2)

դ) x3 + y6 = (x + y)(x2 – y2x + y4)

ե) p6 + q6 = (p2 + p2)(p4 – p2q2 + q4)

է) 27a3 + b3 = (3a + b)(9a2 – 6ab + b2)

230-ա,գ․ Պարզեցրեք արտահայտությունը․

ա) (x + 1)(x2 − x + 1) − (x2 − 1) =
x3 + 1 – x2 + 1 =
x + 2

գ) (3 + m)(m2 − 3m + 9) − m (m − 2)2 =
m3 + 33 – m(m2 – 4m + 22) =
m3 + 27 – m(m2 – 4m + 4) =
m3 + 27 – m3 – 4m2 + 4m =
27 + 4m – 4m2

231-ա,գ․ Ապացուցեք նույնությունը.

ա) (a3 + 1)(a − 1) = (a2 − a + 1)(a2 − 1)
(a3 + 1)(a − 1) =
a4 – a3 + a – 1
(a2 − a + 1)(a2 − 1) =
a4 – a2 – a3 + a + a2 – 1 =
a4 – a3 + a – 1

գ) (a + 2)(a2 − 2a + 4) − a (a − 3)(3 + a) = 9a + 8
(a + 2)(a2 − 2a + 4) − a (a − 3)(3 + a) =
a3 + 23 – a(a2 – 32) =
a3 + 8 – a(a2 – 9) =
a3 + 8 – a3 + 9a =
9a + 8

ՏՆԱՅԻՆ․

226-բ,դ,զ․ Արտահայտությունը ներկայացրեք խորանարդների գումարի տեսքով․

բ) 8 = 23

դ) 64y3 = (4y)3

զ) a6b3 = (a2b)3

228-բ,զ․ Երկանդամը վերլուծեք արտադրիչների․

բ) a3 + 1 = (a + 1)(a2 – a + 1)

զ) m6 + n15 = (m2 + n5)(m4 – m2n5 + n10)

230-բ,դ․ Պարզեցրեք արտահայտությունը․

բ) (a3 − b3)(a3 + b3) + (a2 + b2)(a4 − a2b2 + b4) =
a6 – b6 + a6 + b6 =
2a6

դ) (p6 − q3)(p6 + q3) − (p8 − p4q2 + q4)(p4 + q2) =
p12 – q6 – p12 + q6 =
0

231-բ,դ․ Ապացուցեք նույնությունը․

բ) m3 + 1 = m(m + 1) + (1 − m)(1 − m2)
m(m + 1) + (1 − m)(1 − m2) =
m2 + m + 1 – m2 – m + m3 =
m3 + 1

դ) m (m + n)(m − n) − (n + m)(m2 − mn + n2) = −n2(m + n)
m (m + n)(m − n) − (n + m)(m2 − mn + n2) =
= m (m2 – n2) − (n3 + m3) =
= m3 – mn2 – n3 – m3 =
= −mn2 − n3 =
= −n2(m + n)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s