Ը-ի ուղղագրություն

  1. Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.

ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք, առընթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թրըխկ, լուսնկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց:

բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչնդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չընկճվել, չրխկոց, վերընձյուղվել:

գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթնկա, մթնշաղ, նախընտրել, որոտընդոստ, չրըխկ, չըմբռնել, սրընթաց, օրըստօրե:

դ/ անակնկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առնչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետզհետե, մակընթացություն, շրխկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ:

2.      Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում Ը.

ա/ ակ-նբախ, ան-նդունակ, չ-նթերցել, չառ-նչվել, կ-նկճեն, վ-շշոց, թ-խկ, նախ-նթաց:

բ/ չ-նդունել, լուս-նկա, վայր-նթաց, գործ-նկեր, շր-խկոց, մակ-նթացություն, հատ-նտիր, ինքն-ստինքյան:

գ/ խոչնդոտ, անմբռնելի, օրստօրե, շրխկ, նորնտիր, հյուրնկալ, աննդդիմադրելի, տաս-:

դ/ սր-նթաց, մերթ-նդմերթ, առ-նթեր, չ-նտրել, խաղ-նկեր, ան-նդունելի, երկ-նտրանք, ակ-նթարթ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s