Մաթեմատիկա 10․05․21

1174-ա,գ,ե,է,թ․ Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184
գ) 0,0225 ։ 15 = 0,0015
ե) 6,25 ։ 125 = 0,05
է) 11,223 : 3 = 3,741
թ) 13,041 : 23 = 0,567

1175- ա,գ,ե,է,թ,ժա․ Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3 = 17,5
գ) 30,303 ։ 33,3 = 0,91
ե) 35,601 ։ 0,01 = 3560,1
է) 14,924 ։ 0,82 = 18,2
թ) 189,1 ։ 0,305 = 620
ժա) 0,001 ։ 0,2 = 0,005

1184․ Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9,
0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

837,21

1186-ա,գ,ե,է․ Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 8x + 3 = 14
x = (14 – 3) : 8
x = 11 : 8
x = 1,375
գ) 5x – 10 = 2
x = (2 + 10) : 5
x = 12 : 5
x = 2,4
ե) 6 + 7x = 16
x = (16 – 6) : 7
x = 10 : 7
x = 10/7
է) 6 = 11 – x,
x = 11 – 6
x = 5

ՏՆԱՅԻՆ․

1174-բ,դ,զ,ը․ Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 17,024 ։ 4 = 4,256
դ) 10,5 ։ 7 = 1,5
զ) 10,08 ։ 24 = 0,42
ը) 374,17 : 31,

1175-բ,դ,զ,ը,ժ,ժբ․ Կատարե՛ք բաժանում.

բ) 4,221 ։ 0,63 = 6,7
դ) 9,3456 ։ 10,62 = 0,88
զ) 0,13464 ։ 0,396 = 0,34
ը) 788,48 ։ 1,28 = 616
ժ) 13,536 ։ 0,423 = 32
ժբ) 10,74197 ։ 87,05 = 0,1234

1185․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։
Գտե՛ք նրա ծավալը։

2299968սմ2

1186-բ,դ,զ,ը․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 3x + 7 = 10
x = (10 – 7) : 3
x = 3 : 3
x = 1
դ) 3x – 57 = 88
x = (88 + 57) : 3
x = 145 : 3
x = 145/3 = 48 1/3
զ) 4x = 48,
x = 48 : 4
x = 12
ը) 18 = 9x – 13,
x = (18 + 13) : 9
x = 31 : 9
x = 31/9 = 3 4/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s