Մաթեմատիկա 05.05.21․

1130-ա,գ. Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05
10,05 – 7,86 = 2,19
x = 2,19
գ) 117,18 – x = 38,241

38,241 + 117,18 = 155,421
x = 155,421

1131. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։
Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր
կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

Լուծում․
1) 10,01 – 3,2 = 6,81
2) 6,37 – 5,5 = 0,87
3) (6,81 + 0,87) * 2 = 15,36

1133-ա. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 = 188,8

1140. Երեք ուղիղներ տարված են այնպես, որ նրանց հատման կետերի քանակը 3 է։ Քանի՞ անկյուն կստացվի այդ ուղիղների հատումից։

12

1142. Հախճասալիկներով պետք է երեսապատել պատի մի ուղղանկյունաձև մասը, որի լայնությունը 6 մ է, երկարությունը՝ 9 մ։ Հախճասալիկը 15 սմ կողմով քառակուսի է։ Քանի՞ հախճասալիկ կպահանջվի։

լուծում․
1) 600 : 15 = 40
2) 900 : 15 = 60
3) 60 * 40 = 2400

պատ․ 2400 հախճասալիկ։

ՏՆԱՅԻՆ․

1130-բ,դ․ Լուծե՛ք հավասարումը.

բ) 43,19 + x = 45,114
45,114 – 43,19 = 1,924
x = 1,924
դ) 53,27 + x = 90։

90 – 53,27 = 36,73
x = 36,73

1133-բ․ Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 = 1,3125

1141․ Ինչքա՞ն է 108‐րդ նկարում ներկայացված
պատկերի ներկված մասի մակերեսը,
եթե քառակուսու կողմը 11 սմ է, իսկ
շրջանի մակերեսը՝ 15 սմ2։

լուծում․
1) 11 * 11 = 121
2) (15 : 2) * 4 + (15 : 4) * 4 = 45
3) 121 – 45 = 76

պատ․ 76 սմ2

1143․ Ուղանկյուն զուգահեռանիստի չափումներն են՝ 2 5/6սմ, 2 8/9սմ և
3 սմ։ Որոշե՛ք զուգահեռանիստի ծավալը և գտե՛ք, թե նիստերից
որը ավելի մեծ մակերես ունի։

լուծում․
1) 17/6 * 26/9 = 221/27
2) 221/27 = 221/9 (24 5/9)
3) 3 * 26/9 = 26/3

պատ․ 24 5/9սմ3, 8 2/3սմ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s