Մաթեմատիկա 19․02․21

821-ա,գ,ե․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար գումարման
տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

ա) -11/25 և +3/5
1) -11/25 + 3/5 = +4/25
2) 3/5 + -11/25 = +4/25
գ) -3/4 և -9/14
1) -3/4 + -9/14 = -39/28
2) -9/14 + -3/4 = -39/28
ե) +7 1/5 (36/5) և -2 2/15 (-32/15) =
1) 36/5 + -32/15 = 76/15
2) -32/15 + 36/5 = 76/15

822-բ,դ,զ․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

բ) -2/3 * +3/5 = -6/15
դ) -2 1/2 (-5/2) * -3 8/9 (-35/9) = 175/18
զ) +5 4/7 (39/7) * -9 1/3 (-28/3) = 1092/21 = 52

826-ա,գ․ Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

ա) -3/4 + 2 – 11/12 + 3/4 + 11/12 = -16/12 = -4/3
գ) +8 3/5 – 6 3/7 – 4/15 – 1 1/25 + 6 3/7 = 547/75

840․ Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին
օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են
իրար այնպես, ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են
բոլոր գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ
երրորդ օրը՝ չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում
ամեն մի օրը։

լուծում․
1) 3 + 2 + 4 = 9
2) 45 : 9 = 5
3) 5 * 3 = 15
4) 5 * 2 = 10
5) 5 * 4 = 20

պատ․ 15, 10, 20

842․ Ապրանքի գինը 15 %-ով բարձրացնելուց հետո այն դարձավ 46000
դրամ։ Ինչքա՞ն էր ապրանքի սկզբնական գինը։

լուծում․
1) 100 + 15 = 115
2) 46000 : 115 = 400
3) 400 * 100 = 40000

պատ․ 40000

ՏՆԱՅԻՆ․

821-բ,դ,զ․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար գումարման
տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

բ) +8/9 և -5/6
1) +8/9 + -5/6 = 1/18
2) -5/6 + +8/9 = 1/18
դ) -3 2/3 (11/3) և +4 7/19 (83/19)
1) 11/3 + 83/19 = 458/57
2) 83/19 + 11/3 = 458/57
զ) -9 3/4 և (39/4) -5 7/16 (87/16)
1) 39/4 + 87/16 = 243/16
2) 87/16 + 39/4 = 243/16

822-ա,գ,ե․ Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված զույգի համար
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ճիշտ է.

ա) -3/4 * -2/5 = +6/20 = +3/10
գ) +5/6 * -7/6 = -35/36
ե) +1 5/7 (12/7) * +4 6/7 (34/7) = 608/49

826-բ,դ․ Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական
օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

բ) -1/2 – 2/5 + 1 3/4 + 2/5 + 4 1/4 = 146/20 = 73/10
դ) -9 2/7 – 4/21 + 8/9 + 8 2/7 – 8/9 = 365/21

841. Շրջանի մակերեսը 720 սմ2 է։ Գտե՛ք նրա այն սեկտորի մակերեսը,
որի անկյունը հավասար է 180o-ի, 120o-ի, 90o-ի, 72o-ի, 36o-ի, 30o-ի։
Կազմե՛ք համապատասխան համեմատություններ սեկտորի մակերեսի
և նրա անկյան մեծության հարաբերությունների համար։

լուծում․
1) 720 : 360 * 180 = 360սմ2
2) 720 : 360 * 120 = 240սմ2
3) 720 : 360 * 90 = 180սմ2
4) 720 : 360 * 72 = 144սմ2
5) 720 : 360 * 36 = 72սմ2
6) 720 : 360 * 30 = 60սմ2
տարբերակ2.
720 : (360 : x) = y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s